Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z dnia 02.10.2018 r. o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych

        Informacja o przeprowadzonych konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

        Konsultacje, w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznym i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r., zgodnie z zarządzeniem nr 420.2018 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 19 września 2018 r. zostały  przeprowadzone w formie publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.chrzastowice.pl w dniach od 20 września 2018 r. do 1 października 2018  r. celem zasięgnięcia opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Konsultacjom społecznym Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok towarzyszyła akcja informacyjna, w której zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: gminny serwis internetowy, portal społecznościowy i mailing do organizacji pozarządowych.  

        W wyznaczonym terminie w konsultacjach wzięły udział dwie organizacje. Jedna wyraziła opinię pozytywną na temat programu, druga – raczej pozytywną. Zgłoszono cztery uwagi do projektu Programu, z czego dwie zostały uwzględnione, dwie odrzucono. Uwagi wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia bądź odrzucenia znajdują się w załączeniu do niniejszej informacji.


Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

PDFzałącznik do informacji.pdf (98,63KB)
DOCXzałącznik do informacji.docx (19,54KB)
 

 

 

 

 

Wersja XML