Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenia - zaproszenie do udziału

 

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu uprzejmie informuje, iż trwa  rekrutacja do  udziału  w projekcie:

„Nowe kwalifikacje-większe możliwości” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.01-Wsparcie kształcenia zawodowego

1. W bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu mogą  wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy . Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe , pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby bezrobotne i uczące się z terenu woj. opolskiego.

2. Szkolenie kierowane są do osób dorosłych spełniających łącznie warunki:

a) osób zamieszkałych na terenach gmin słabo zaludnionych województwa opolskiego (oprócz gmin: Opole, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Prudnik, Zawadzkie, Zdzieszowice)

b) osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie)

 W ramach projektu przewidziano:

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez komisję URE. Pozytywne zdanie egzaminu  skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym

Usługi dodatkowe:

Więcej informacji w biurze Projektu:

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10

tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10 ; e-mail: ;

oraz  na stronie www.wzdz.opole.pl

 

DOC1. formularz_zgloszeniowy-do_projektu-nowe_kwalifikacje-wieksze_mozliwosci - Elektryk.doc (153,00KB)
PDFBEZPŁATNE SZKOLENIA - elektryk.pdf (184,70KB)


 

Projekt Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

BEZPŁATNE SZKOLENIA

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na kursy:

48 h zajęć części teoretycznej i 32 h części praktycznej + uprawnienia montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych – 40 h zajęć części teoretycznej i 40 h części praktycznej

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez IMBiGS z Warszawy.

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (w tym rusztowania  
budowlano-montażowe metalowe). Rusztowania mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

(wod. kan.,c.o.) – szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E

Łącznie 90 godz. kursu:

część teoretyczna i ćwiczeniowa, wspomagana komputerem - 66 h oraz część praktyczna - 24 h

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Regulacji Energetyki (URE), sprawdzającym wymagania kwalifikacyjne na stanowisku Eksploatacji-Grupa 2 (urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające  
i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189 z późn. zm.

Łącznie: 50 godz. kursu

20 godzin zajęć części teoretycznej i 30 godzin zajęć części praktycznej

Kurs kończy się egzaminem WORD (Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Zgodnie z: rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Zajęcia odbywać się będą w piątki i soboty.

Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu,  
poczęstunek-catering.

W bezpłatnych szkoleniach, w ramach projektu, mogą wziąć udział osoby dorosłe  zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych  (bez względu na status na rynku pracy).  Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, uczące się (w tym również osoby bezrobotne  i nieaktywne zawodowo) z terenu Aglomeracji Opolskiej,  przede wszystkim z gmin słabo zaludnionych.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu

ul. Małopolska 18; 45-301 Opole, budynek H, lok. 9-10

Tel. 77/400 33 14, 77/400 33 00, +48 607 601 637, fax. 77/ 400 33 01, 
;

www.wzdz.opole.pl

 

DOC1. Formularz_zgloszeniowy_AO_ z prawo jazdy C.doc (154,00KB)
PDFBEZPŁATNE SZKOLENIA.pdf (198,16KB)
 

 

Wersja XML