Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości położonych w Suchym Borze, karta mapy 1, oznaczonych jako działki:

1/ nr 1912/285, o pow. 0,0433 ha i 1925/285, o pow. 0,0589 ha, razem pow. 0,1022 ha,  

2/ nr 1911/285, o pow. 0,0433 ha i 1924/285, o pow. 0,0590 ha, razem pow. 0,1023 ha,

zapisanych w księdze wieczystej KW nr OP1O/00073544/2, stanowiących własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XLIII/220/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 32 z dnia 17 kwietnia 2002 r., poz. 479 teren, na którym położone są powyższe nieruchomości oznaczony jest symbolem MN. Symbol MN oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej. Nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wymienionych w punkcie 1 i 2 wynosi po 140.000,00 zł netto.

Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.00 na nieruchomość oznaczoną jako działki 1912/285 i 1925/285, zaś o godz. 10.30 na nieruchomość oznaczoną jako działki nr 1911/285 i 1924/285.

Wadium w wysokości po 14.000,00 za każdą z nieruchomości oznaczonych w punkcie 1 i 2 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 25.02.2019 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219696 wew. 103 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

                                                                            Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                      Florian Ciecior

 

Wersja XML