Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o złożonych ofertach

Informacja z dnia 25.01.2019 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice oraz organizacja Turnieju Mini Challenger

14.800,00

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

33.097,78

3.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice

Badminton to jest to!2 edycja

26.582,88

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

16.000,00

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Udział w rozgrywkach piłki nożnej

60.000,00

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2/2, 46-056 Suchy Bór

Gmina Chrząstowice wspiera Nordic Walking – IV edycja Marszu

14.645,00

7.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wapiennicza 5, 46-050 Tarnów Opolski

Warsztaty sportowe „Akrobatyczny zawrót głowy”

10.000,00

8.

Fundacja Flexi Mind, ul. Ozimska 12, 46-053 Dębska Kuźnia

Sami dbamy o swoje zdrowie

10.200,00

Wójt  Gminy Chrząstowice
                                                                                                                                                                                 Florian Ciecior


Informacja z dnia 25.01.2019 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania organizacji opieki nad dziećmi wpłynęła oferta pn. „Organizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych” złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP z siedzibą w Chrząstowicach ul. Ozimska 3A.

Wnioskowana kwota dotacji 50 000,00 zł.

Wójt  Gminy Chrząstowice
                                                                                                                                                                                 Florian Ciecior


Informacja z dnia 29.01.2019 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2019

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2019 wpłynęła oferta pn. „Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym; ambulatoryjna i domowa rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja społeczna” złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej.

Wnioskowana kwota dotacji 110 000,00 zł.

Wójt  Gminy Chrząstowice
                                                                                                                                       Florian Ciecior


Informacja z dnia 15.02.2019 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych wpłynęła oferta pod tytułem „Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości niemieckiej w gminie Chrząstowice” złożona przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu, ul. M. Konopnickiej 6.

Wnioskowana kwota dotacji: 18.000,00 zł

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior


Informacja z dnia 15.02.2019 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 5

Warsztaty taneczne „Tańczę z pasją”

17.450,00

2.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 3 a

Misz-Masz-kulturalnie i twórczo spędzamy czas

11.874,75

3.

Stowarzyszenie „Fair Play”, 47-300 Krapkowice, ul. Sienkiewicza 9

Gmina Chrząstowice niejednym zabytkiem stoi

3.265,00

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 45004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Upamiętnienie wybitnych olimpijczyków z Gminy Chrząstowice

5.300,00

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, 46-053 Suchy Bór, ul. Szkolna 2/2

Kino letnie we wsi

16.000,00

Wójt Gminy Chrząstowice
         Florian Ciecior

 


Informacja z dnia 21.03.2019 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2019 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kuokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja półkolonii w Dębskiej Kuźni dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice

7.000,00

2.

Opolski Klub Karate Kuokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja obozu letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie gminy Chrząstowice

9.000,00

3.

1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice

Śladami naszych wybitnych olimpijczyków z Gminy Chrząstowice

5.200,00

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 45-004 Opole, ul. M. Konopnickiej 6

Zorganizowanie warsztatów muzycznych połączonych z wyjazdem studyjnym do Filharmonii Opolskiej i Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach

9.700,00

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, 46-053 Suchy Bór, ul. Szkolna 2/2

Silni jak las – kompleksowy program profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

13.349,00

6.

Stowarzyszenie MONAR, Zbicko, ul. Leśna 2, 46-053 Chrząstowice

Spotkajmy się w Zbicku

10.000,00

Wójt Gminy Chrząstowice
         Florian Ciecior

Wersja XML