Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs "Moja wieś-moje miejsce"

REGULAMIN KONKURSU  „MOJA WIEŚ, MOJE MIASTO - MOJE MIEJSCE”

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest praca autorstwa ucznia lub uczniów szkoły gimnazjalnej, wykonana pod okiem nauczyciela oraz osoby dorosłej prezentująca w oryginalny sposób jedną z czterech kategorii konkursowych:

1)            Najciekawsze wydarzenia w moim życiu – wywiad, nagranie z „ciekawą” osobą lub film.

2)            Odkrywamy ciekawe życiorysy – nagranie filmu, prezentacja, wywiad.

3)            Tradycje i zwyczaje w mojej miejscowości, to przeszłość czy będzie trwać nadal, nawet za 50 lat.

4)            Moja ,,mała ojczyzna’’ w poezji.

Prace powinny mieć formę eseju lub reportażu, ewentualnie uzupełnionego zdjęciami, rycinami (zgodnie z tematyką pracy). Prezentacja w formie do 25 slajdów, film trwający do 10 min. 

Prace mogą zostać napisane i nagrane  gwarą śląską.

ADRESACI KONKURSU

Konkurs na najlepszą pracę opisującą walory historyczne, społeczne i kulturalne terenu LGD „Kraina Dinozaurów” w czterech kategoriach, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8), uczniów szkół gimnazjalnych oraz osób dorosłych z terenu 7 gmin Lokalnej Grupy Działania: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice.

ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

•              Zainteresowanie mieszkańców sprawami lokalnymi

•              Zdobycie informacji na temat ciekawych a nieznanych do tej pory osób, miejsc i legend znanych mieszkańcom LGD

•              Uzyskanie charakterystyk, opisów i zdjęć szczególnych miejsc, opowiadań i osób z terenu LGD

•              Zdobycie materiałów do stworzenia publikacji promujących LGD i przyciągających turystów

•              Promocja działalności Stowarzyszenia wśród mieszkańców objętych LSR

•              Promowanie autorów najciekawszych prac ukazujących nowe, świeże, twórcze spojrzenie na znane lokalnie atrakcje

NAGRODY

Nagrody zostaną ufundowana przez Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Nagrody będą wręczone za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, zarząd może przyznać również dodatkowe nagrody.

JURY KONKURSOWE

Prace konkursowe zostaną skonsultowane z osobami pasjonującymi się historią obszaru LGD (po jednej z każdej gminy wchodzącej w LGD Kraina Dinozaurów), a decyzję o wyłonieniu laureatów  podejmuje Zarząd Stowarzyszenia LGD.

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ ORAZ PRAC

Prace w formie drukowanej w jednym egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym (w formacie MS Word) lub nagranie na płycie DVD powinny zostać nadesłane najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2019 roku, przy czym o dochowaniu terminu decydować będzie data wpłynięcia przesyłki do siedziby biura LGD.

Prace należy nadsyłać na adres:

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek,

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Moja wieś – moje miejsce”

KRYTERIA ZAKRESU OCENY PRAC

Konsultanci oceniając prace będą brać pod uwagę wartość merytoryczną pracy, jej wartość dla promocji obszaru LGD, zaangażowanie uczestnika w proces tworzenia pracy (rodzaj, ilość materiałów źródłowych (bibliografia), przeprowadzone wywiady, wykonane zdjęcia itp. (w zależności od tematyki pracy). 

Za każde z wymienionych kryteriów konsultanci mogą przyznać punkty w skali od 0-6.

ZWYCIĘZCA KONKURSU

Zwycięzcami konkursu będą Autorzy, których prace uzyskają największą ilość punktów, przy czym zarząd może zadecydować o nie przyznaniu żadnej nagrody  lub nie przyznaniu II i/lub III nagrody, może też przyznać wyróżnienia.

TRYB ROZSTRZYGANIA KONKURSU

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas Uroczystej Gali Podsumowującej konkurs nie później niż do15 czerwca 2019 roku. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu laureatów zostanie po gali opublikowana na stronie internetowej LGD www.krainadinozaurow.pl

PUBLIKACJA PRAC

Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość wykorzystania prac konkursowych oraz ich opublikowania w wybranych przez organizatorów publikacjach, w tym w formie książkowej, gazetach, periodykach, tygodnikach lub magazynach.

DODATKOWE INFORMACJE

1.   Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

2.   Konsultantami nie mogą być nauczyciele czuwający nad przygotowaniem nadesłanych prac.

3.   Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

4.   Treść pracy nie powinna być wykorzystywana podczas innych konkursów ani wcześniej publikowana. 

5.   W konkursie nie mogą być prezentowane prace o tej samej tematyce, co w ubiegłych edycjach, chyba, że temat prezentowany będzie z innej i/lub poszerzonej perspektywy  (prace złożone w ubiegłych latach, dostępne są na stronie www.krainadinozaurow.pl). 

6.  Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem Konkursu celem realizacji procesu Konkursu, uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i  przekazanie ich  dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 oraz udostępnienie swojego wizerunku dla potrzeb projektu.

7.   Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail: krainadino@onet.eu lub dzwoniąc pod nr telefonu 77 465 12 13 / 605052777

DOCKarta zgłoszeniowa - MOJA WIEŚ 20119.doc
DOCREGULAMIN KONKURSU - MOJA WIEŚ.doc

PDFplakat.pdf
 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML