Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dni otwarte w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu

  Dni Otwarte Szkoły odbędą się 21 marca 2019 r. w godzinach od 9.00- do 14.00 

W ramach Dni Otwartych dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzicom szkoła umożliwia obserwację zajęć oraz poznanie oferty placówki.

Zespół Szkół Specjalnych w Opolu jest szkołą bezobwodową. Do placówki uczęszczają uczniowie z terenu miasta Opola oraz powiatu opolskiego. Szkoła to dwa nowoczesne obiekty znajdujące się przy ul. Książąt Opolskich 21 oraz ul. Bytnara Rudego 7. W skład Zespołu wchodzi:

Szkoła oferuje bardzo szeroką gamę zajęć rewalidacyjnych, od 10 do 12 godzin na oddział. Z uczniami pracuje 16 pomocy nauczyciela i 84 nauczycieli oligofrenopedagogów. Są wśród nich surdopedagodzy, tyflopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci metodami EEG Biofeedback, Tomatisa, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, kynoterapeuci, psycholodzy oraz doradca zawodowy. Zatrudnia trzech psychologów oraz pedagoga szkolnego. Zapewnia codzienną opiekę pielęgniarek szkolnych. Należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego.

Szkoła dysponuje specjalistycznym sprzętem i wyposażeniem, nowoczesnymi pracowniami w tym komputerową, stymulacji polisensorycznej oraz świetlicą szkolną, która pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00. Posiada własny klimatyzowany 16 miejscowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu uczniowie mają szeroki dostęp do instytucji kulturalnych i sportowych na terenie miasta oraz województwa. Wszystkie budynki szkoły dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szkoła prowadzi własne kuchnie i stołówki szkolne, w których dwudaniowy obiad kosztuje  6,00 zł. Zajęcia dydaktyczne odbywają się jednozmianowo od godz. 8.00 do 16.00. W czasie przerw między świętami szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

W trakcie nauki uczniowie korzystają z bazy kulturalno - sportowej Opolszczyzny. Dzięki wsparciu różnych instytucji, wyjścia do kina, teatrów, filharmonii, muzeów korzystanie z basenu, lodowiska  czy wyjazdy rehabilitacyjne są dla uczniów w większości bezpłatne. Doradca zawodowy pomaga uczniom w wyborze zawodu, organizuje praktyki w zakładach pracy, wizyty w szkołach ponadpodstawowych. Stwarzamy także możliwość znalezienia pracy dla młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną we współpracy m.in. z Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Uczniowie mają możliwość rywalizacji w różnych konkursach organizowanych przez szkoły i ośrodki specjalne, działamy w ramach Olimpiad Specjalnych Polska.

Uprzedzając pytania i wątpliwości rodziców uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim (także pozostałych niepełnosprawności), wyjaśniamy, że w dokumentach wydawanych uczniowi (legitymacja szkolna, świadectwa szkolne i inne), w oznakowaniu szkoły nie pojawia się określenie „specjalna”. Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną realizują podstawę programową szkolnictwa ogólnego, przystępują do egzaminu w formie dostosowanej do możliwości dziecka. Do szkoły przyjmowane są, na tych samych zasadach, dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, również osoby dorosłe z głębszą niepełnosprawnością intelektualną do trzyletniej szkoły przysposabiającej do pracy. Więcej informacji dotyczących rekrutacji oraz potrzebnych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www: zssopole.pl

W celu usprawnienia planowania pracy Zespołu oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami naboru uczniów w roku szkolnym 2019/2020 rodzice uczniów zainteresowanych nauką w szkole proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły do końca kwietnia br. Oczywiście, po tym terminie oraz w trakcie roku szkolnego podania o przyjęcie dziecka do szkoły są także rozpatrywane.

Wersja XML