• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 roku

 

Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938 zł 97 gr. (wzrost 2,86% jednak nie mniej niż 70 zł). Poznaliśmy już kwoty przewidziane od 1 marca 2019 r.

W taki sposób od dnia 1 marca 2019 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacone na dzień 28 lutego 2019 r. Waloryzacja będzie automatyczna, czyli z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnych wniosków.

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej, jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1 100,00 zł) – Kasa podwyższy
je z urzędu do 1 100,00 zł.

Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Inne zmiany wysokości Świadczeń w związku z waloryzacją:

Od 1 marca 2019 r. wysokość renty socjalnej wynosi 1 100,00 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2 200,00 zł.

Od 1 marca 2019 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących
do emerytur oraz rent i wyniosą:

Dodatkowe kwoty Świadczeń wynoszą :

Bez względu na wysokość osiągniętego przychodu nie podlegają zawieszeniu
ani zmniejszeniu świadczeń osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej
i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń.

Przykład I

Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat pobiera emeryturę z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego następy. Wskaźnik wymiaru emerytury wynosi 1,05.

Emerytura wraz z przysługującym zwiększeniem za sprzedaż produktów rolnych w okresie
od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. wyniosła 1 029 zł 80 gr (tj. emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 1,05=958 zł 50 gr – od 1 marca 2018 r. emerytura została podwyższona do kwoty 1 029,80 zł, ponieważ świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, było niższe od 1 029 80 zł). Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy
i składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę 
w wysokości 877 zł 80 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 215 zł 84 gr, co stanowiło kwotę 1 093 zł 64 gr.

Od 1 marca 2019 r. emerytura zostanie podwyższona do kwoty 1 100, 00 zł. (świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż 70 zł, jest niższe od 1 100,00 zł), natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do kwoty 222 zł 01 gr.
Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadczeniobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 935 zł 00 gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 222 zł 01 gr. Łączne kwota do wypłaty 1 157 zł 01 gr.

 

Przed waloryzacją

Po waloryzacji

Wzrost

Brutto

1245,64

1322,01

+76,37

Do wypłaty

1093,64

1157,01

+63,37

 

Przykład II

Były rolnik od maja 2015 r. pobiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na podstawie aktu notarialnego – umowy darowizny. Wskaźniki wymiaru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio
0,6 i 0,85. Od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. renta wynosiła 1 332 zł 77 gr
(tj. emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 0,61+912 zł 86 gr x 0,85). Do wypłaty
po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciści przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1 122 zł 77 gr.

Od 1 marca 2019 r. renta wzrośnie do kwoty 1 402 zł 77 gr (tj. o gwarantowaną kwotę podwyżki 70 zł). Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki
na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w kwocie 1 178 zł 77 gr,

 

Przed waloryzacją

Po waloryzacji

Wzrost

Brutto

1322,77

1402,77

+70

Do wypłaty

1122,77

1178,77

+56

 

W marcu na konta emerytur wpłynie więcej pieniędzy, ponieważ dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku KRUS zwróci seniorom nadpłacony podatek.

Przypomnijmy.

Kwota wolna od podatku została podniesiona dwa razy. Najpierw w 2017 roku
z 3 091 zł do 6 600 zł rocznie, potem w 2018 r. do 8 000 zł.

Pomimo tych zmian, wszyscy podatnicy płacili zaliczki na podatek dochodów, jakby kwota wolna się nie zmieniła. Dlatego teraz osoby z najniższymi świadczeniami będą mogły liczyć na zwrot podatku, który nadpłaciły. W niektórych przypadkach są to wcale niemałe pieniądze. Z szacunkowych wyliczeń, wynika, że osoba z minimalną emeryturą, czyli 1 029 zł 80 gr może liczyć na nieco więcej niż 100 zł zwrotu. Im niższe świadczenie tym zwrot będzie większy.

 

Opracowano na podstawie Informacji Biura Świadczeń C /KRUS

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

 

 

Wersja XML

Gmina Chrząstowice
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
tel. +48 77 4219 613, +48 77 4219 696
fax 77 4219 666
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 931481
w tym miesiącu: 22050
dzisiaj: 770

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1