Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu przypomina, ze zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny:

W gospodarstwie, na użytek własny, można dokonać uboju cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz oraz drobiu, zajęczaków w dowolnym wieku.

Mięso pochodzące z uboju gospodarczego powinno być przeznaczone na użytek rolnika lub jego rodziny i nie może byé sprzedawane.

Ubojowi na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa poddaje się zwierzęta:

  1. zdrowe
  2. które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającego ograniczeniom, nakazom lub zakazom, mającym zastosowanie do danych zwierząt, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
  3. po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta byty leczone tymi produktami.

Co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt, z wyłączeniem drobiu lub zajęczaków, w celu produkcji mięsa, posiadacz zwierząt informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Mięso świń poddanych ubojowi, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni przez urzędowego lekarza weterynarii.

Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:

Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o: - wieku zwierzęcia; - miejscu pochodzenia zwierzęcia; - części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

W przypadku świń domowych pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej, a łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

W zależności od wyniku badania otrzymuje się:

 - albo zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii w przypadku gdy nie stwierdzono włośni,

- albo decyzję administracyjną w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, określając w niej sposób postepowania z tym mięsem wydana przez powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku stwierdzenia włośni.

Mięso świń poddanych ubojowi nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia. Zaświadczenie trzeba zachować, by można było je okazać w przypadku kontroli.

Rolnik dokonujący uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny musi dopełnić obowiązku:

1) zgłoszenia tego faktu do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od daty zdarzenia,

2) dokonania zwrotu paszportu zwierzęcia z uboju w gospodarstwie do biura powiatowego w przypadku bydła,

3) odnotowania uboju w prowadzonej księdze rejestracji stada dla danego gatunku w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

Nieprzestrzeganie zasad określonych w obowiązujących aktach prawnych skutkować będzie wszczęciem postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszeni przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017, poz. 1182).

Badanie na obecność włośni w mięsie świń i dzików można wykonać na terenie m. Opola i powiatu opolskiego w niżej wymienionych pracowniach:

1. Zakład Usług Weterynaryjnych lek. wet. Krzysztof Bielawski Wydrowice 44 49-100 Niemodlin Tel. 604 136 642

2. Przychodnia Weterynaryjna

lek. wet. Estera Krol

lek. wet. Gerard Krol

Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa 3 46-070 Komprachcice

Tel. 604 887 017, 604 276 229

3. Gabinet Weterynaryjny — punkt przyjęcia próbek lek. wet. Izabela Król ul. Zamiejska 7 45-846 Opole Tel. 608 499 882

4. GAMWET” — Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Marian Lakota ul. Krótka 1 46-040 Ozimek Tel. 602 628 438

 

Wersja XML