Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert na usuwanie azbestu

 

Chrząstowice 2019-06-13

OGŁOSZENIE

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm..) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

1.      Zamawiający:

Gmina Chrząstowice

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice

e-mail: srodowisko@chrzastowice.pl

2.      Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu Gminy Chrząstowice: demontaż, zapakowanie, załadunek, transport i unieszkodliwienie. Masa wyrobów przeznaczonych do unieszkodliwiania wynosi szacunkowo:

- DTU (demontaż, transport, utylizacja) oraz TU (transport, utylizacja): razem ok. 350 m2 (wartość szacunkowa może ulec zmianie na skutek wpływających nowych wniosków mieszkańców).

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. Demontaż, odpowiednie zapakowanie wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo - cementowych pochodzących z demontażu pokryć dachowych i elewacji z budynków), składowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Chrząstowice.
 2. Załadunek odpowiednio zapakowanych wyrobów zawierających azbest.
 3. Transport, rozładunek i przekazanie wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych.
 4. Wszystkie wymienione wyżej czynności powinny być wykonywane przy zachowaniu następujących zasad:

a) usługa wykonywana będzie specjalistycznym sprzętem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi;

b) Wykonawca ustali szczegółowe terminy odbioru wyrobów zawierających azbest z właścicielami posesji, na których są składowane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

c) Wykonawca obowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości protokół odbioru wyrobów zawierających azbest, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół, w szczególności powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko właściciela posesji, adres odbioru wyrobu zawierającego azbest, datę odbioru oraz wagę odebranego wyrobu zawierającego azbest i dane odbiorcy. Wykonawca zobowiązany jest do zważenia odbieranych wyrobów zawierających azbest z każdej posesji.

d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 r., poz. 819);

e) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

- karty przekazania odpadów, o których mowa w ustawie dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) na składowisko odpadów niebezpiecznych - osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, z której odebrano wyroby zawierające azbest oraz kartę przekazania wyrobów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych;

-  pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, o którym mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r., w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 z późn. zm.);

f) zakres usługi zostanie określony na podstawie wniosków mieszkańców, zawierających szacunkowe ilości wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na terenie swoich posesji.

3.      Oferta winna zawierać

-         cenę demontażu pokrycia, odbioru i transportu wyrobów azbestowych na składowisko w przeliczeniu na  1 m2;

-         cenę odbioru i transportu wyrobów azbestowych  na składowisko spełniające ustawowe warunki w przeliczeniu na 1 m2;

-         cenę demontażu pokrycia, odbioru i transportu na składowisko wyrobów azbestowych, w przeliczeniu na  1 Mg;

-         cenę odbioru i transportu wyrobów azbestowych  na składowisko spełniające ustawowe warunki w przeliczeniu na  1 Mg.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

1)     Oferty należy składać w terminie do dnia 22.06.2019 r.

 - osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 11)

 - pocztą

 - faksem na nr (77) 4- 216-666

 - elektronicznie na adres e-mail:

Oferta powinna zawierać opis – USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST   Z TERENU  CHRZĄSTOWICE

2)     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.       Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena – waga 100%.

      Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
      zamówienia.

6. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

                                                                                                                                     Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                                                                                Florian Ciecior 

 

 

 

Wersja XML