Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Od 18 maja 2020 r.  możliwe jest  dostarczanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chrząstowicach  ul. Ozimska 2B odpadów poremontowo-budowlanych (np.: regipsy, puste wiadra po farbach).

NIE PRZYJMUJEMY: papy, wełny mineralnej i styropianu, części po rozbiórce samochodów oraz odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności  gospodarczej.

Ilość dostarczanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest limitowana i wynosi 150 kg/rok od właściciela nieruchomości.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

- w poniedziałki od 11.00 do 13.00,

- w środy od  15.00 do 17.00

 

O WSZELKICH ZMIANACH W FUNKCJONOWANIU PSZOK INFORMUJEMY NA BIEŻĄCO W "AKTUALNOŚCIACH" ORAZ NA NASZYM FANPAGE NA FACEBOOKU!

 

PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Harmonogram odbioru odpadów podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy (zakładka „Ochrona środowiska”) i tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

PSZOK odbiera od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy następujące frakcje odpadów komunalnych: szkło, papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania aluminiowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, zużyte opony.

PSZOK odbiera od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne następujące frakcje odpadów komunalnych: szkło papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania aluminiowe.

Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów muszą być rozdrobnione. Meble muszą być rozkręcone i rozmontowane.

Ilość dostarczanych odpadów komunalnych nie jest limitowana za wyjątkiem:

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość limituje się do 150 kg/rok od właściciela nieruchomości;

- opon, których ilość limituje się do 4 szt/rok od właściciela nieruchomości;

- mebli i odpadów wielkogabarytowych, które można dostarczyć jeden raz w roku.

PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców gminy, po okazaniu kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu potwierdzającego dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami.

Dostarczane do PSZOK odpady komunalne  muszą być wysegregowane na frakcje, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone. Odpady zmieszane nie będą przyjęte do PSZOK.

Mieszkańcy gminy mogą oddawać przeterminowane leki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2b (obok firmy CB, na terenie dawnej zlewni ścieków). Odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców gminy, po okazaniu kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu potwierdzającego dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami.

W aptece w Chrząstowicach nie jest już prowadzona zbiórka przeterminowanych leków.

 

 

 

 

Wersja XML