• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), znajdujący się w Chrząstowicach przy ul. Ozimskiej 2B (obok przedsiębiorstwa CB, na terenie dawnej zlewni ścieków) czynny jest według następującego harmonogramu:

- w poniedziałki od  11.00  do  13.00,

- w środy  od  15.00  do  17.00.

PSZOK przyjmuje odpady nieodpłatnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Harmonogram odbioru odpadów podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy (zakładka „Ochrona środowiska”) i tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

PSZOK odbiera od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy następujące frakcje odpadów komunalnych: szkło, papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania aluminiowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, zużyte opony.

PSZOK odbiera od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne następujące frakcje odpadów komunalnych: szkło papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, opakowania aluminiowe.

Odpady ulegające biodegradacji w postaci gałęzi i krzewów muszą być rozdrobnione. Meble muszą być rozkręcone i rozmontowane.

Ilość dostarczanych odpadów komunalnych nie jest limitowana za wyjątkiem:

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których ilość limituje się do 150 kg/rok od właściciela nieruchomości;

- opon, których ilość limituje się do 4 szt/rok od właściciela nieruchomości;

- mebli i odpadów wielkogabarytowych, które można dostarczyć jeden raz w roku.

PSZOK nie przyjmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Odpady przyjmowane są wyłącznie od mieszkańców gminy, po okazaniu kopii deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub dokumentu potwierdzającego dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami.

Dostarczane do PSZOK odpady komunalne  muszą być wysegregowane na frakcje, nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone. Odpady zmieszane nie będą przyjęte do PSZOK.

 

 

 

 

 

Wersja XML

Gmina Chrząstowice
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrząstowice
tel. +48 77 4219 613, +48 77 4219 696
fax 77 4219 666
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 927618
w tym miesiącu: 18187
dzisiaj: 2933