Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny - Dębie

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości zabudowanej, położonej w Dębiu, przy ul. Młyńskiej 1, oznaczonej jako działki nr 90/28 o pow. 0,0220 ha, 91/28 o pow. 0,0170 ha, 110/28 o pow.0,0036 ha, 142/28
o pow. 0,0006 ha i nr 152/28 pow. 0,0018 ha, karta mapy 5, obręb Dębie.

Łączna pow. nieruchomości: 0,0450 ha.

Zabudowanej: szopą o konstrukcji drewnianej – 13,79 m², budynkiem gospodarczym – 14,23 m², stodołą – 35,52 m², budynkiem mieszkalnym – 48,92 m² i budynkiem gospodarczym – 45,08 m².

Stan techniczny budynków awaryjny – stopień zużycia technicznego ok. 85% - do rozbiórki.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Chrząstowice, posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr OP1O/00151390/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXIV/157/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. i ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 17 z dnia 13 marca 2009 r., poz. 257 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem MN2. Symbol MN2 oznacza teren zabudowy mieszkaniowej z usługami. 

Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej, ul. Młyńskiej. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnością.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13.500,00 zł netto

I przetarg odbędzie się w dniu 23.06.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38.

Wadium w wysokości 1.350,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa 19.06.2017 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w przetargu składa się w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „I przetarg-nieruchomość Dębie” w sekretariacie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 do dnia 22.06.2017 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do urzędu).

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub jej podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. Osoba pozostająca
w związku małżeńskim (małżeńska wspólność majątkowa) powinna przedstawić upoważnienie współmałżonka, że wyrażą zgodę na uczestnictwo w przetargu.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty wadium oraz w przypadku działalności gospodarczej aktualny wypis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu.

Wpłacone wadium ulega przepadowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Dostawa w/w nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219696 wew. 103 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wykaz nieruchomości wywieszony był na okres 21 dni, począwszy od dnia 19.10.2016 r. do dnia 09.11.2016 r. Termin składania wniosków z roszczeniem nabycia nieruchomości upłynął z dniem 30.11.2016 r.

Debie przetarg.jpeg

Wersja XML