Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne - tryb dokonywania zgłoszeń

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin , sposób i tryb ich ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1373 z późn. zm).

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

- rolnicy i ich domownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników, spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników,

- rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy (obowiązkowo) i nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,

- osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą,

- członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów, którzy zostali  przez nich zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego,

- pomocnicy rolnika.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonywać w jednostce organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego na druku KRUS UD-27 dostępny na stronie: www.krus.gov.pl/bip/formularze i-wnioski/ubezpieczenia/)

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności:

- w gospodarstwach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest finansowana przez budżet państwa,

- w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych 6 i więcej hektarów przeliczeniowych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest opłacana przez rolnika w takich samych terminach jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne rolników, tj.  do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału,

- rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu  społecznym rolników zobowiązani są opłacać składkę zdrowotną indywidualnie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca od zdeklarowanej podstawy wymiaru składki,

 

- podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących wyłącznie samoistny działa specjalny produkcji rolnej stanowi 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wpłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”. Składka od nowej podstawy obowiązuje od dnia 1 kwietnia danego roku,

- za emerytów i rencistów składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej wymiaru.

Ważne! Składka zdrowotna dla współwłaścicieli, dzierżawców, a także spadkobierców lub członków wspólnoty gruntowej, bez wyodrębnionego dla każdego z nich obszaru użytkowanych gruntów w hektarach przeliczeniowych naliczana jest w jednakowej pełnej wysokości za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w tym gospodarstwie rolnym. Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.

 

 

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin tryb i sposób ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1510
z późn zm.).

Zgodnie z art.5 pkt.3 lit.a cytowanej wyżej ustawy członkiem rodziny jest :

- dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

-  małżonek,

- wstępny (rodzice oraz rodzeństwo) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego dokonanym w terminie 7 dni przez rolnika lub domownika, członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Za członka rodziny nie opłaca się składki zdrowotnej, gdyż korzysta on ze składki rolnika.

Druk do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego KRUS UD-2Z,  jest dostępny na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „wnioski do pobrania”.

UWAGA!

Ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników ustaje z ostatnim dniem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające podleganie ubezpieczeniu. W przypadku członków rodziny, ich ubezpieczenie ustaje razem z ubezpieczeniem rolnika lub domownika. Jeśli członkiem rodziny jest student wówczas jego ubezpieczenie ustaje od dnia ukończenia 26 lat, natomiast jeśli po ukończeniu 26 lat nadal kontynuuje studia to do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

Wersja XML