Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ustny - Chrząstowice

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Chrząstowicach, oznaczonej jako działka nr 161, pow. 1,1460 ha, karta mapy 7, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00132149/5, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice Nr X.69.2015 z 18.11.2015 r.
i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., poz. 2868  teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem PU-5. Symbol PU-5 oznacza tereny planowane obiektów produkcyjno-usługowych, składów
i magazynów.

Działka położona jest przy drodze powiatowej, ul. Ozimskiej. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnością.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 360.045,00 zł netto

I przetarg odbędzie się w dniu 30.06.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38.

Wadium w wysokości 36.000,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa 26.06.2017 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w przetargu składa się w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „I przetarg-nieruchomość 161” w sekretariacie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 do dnia 29.06.2017 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do urzędu).

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub jej podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. Osoba pozostająca
w związku małżeńskim (małżeńska wspólność majątkowa) powinna przedstawić upoważnienie współmałżonka, że wyrażą zgodę na uczestnictwo w przetargu.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty wadium oraz w przypadku działalności gospodarczej aktualny wypis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu.

Wpłacone wadium ulega przepadowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana uiścić 23 % podatek VAT od ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219696 wew. 103 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wykaz nieruchomości wywieszony był na okres 21 dni, począwszy od dnia 15.02.2017 r. do dnia 08.03.2017 r. Termin składania wniosków z roszczeniem nabycia nieruchomości upłynął z dniem 30.03.2017 r.

Brak opisu obrazka

Wersja XML