Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Suchym Borze

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości położonej w Suchym Borze, karta mapy 1, oznaczonej jako działka nr 1842/285, o pow. 0,1185 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00073544/2, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XLIII/220/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 32 z dnia 17 kwietnia 2002 r., poz. 479 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem MN. Symbol MN oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 99.900,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.00.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 04.07.2019 r.

Wadium w wysokości 10.000,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 13.09.2019 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219221 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

                                                                            Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                      Florian Ciecior

 

Wersja XML