Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin monitoringu wizyjnego

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

GMINA CHRZĄSTOWICE

UL. DWORCOWA 38

46-053 CHRZĄSTOWICE

§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w miejscach zarządzanych przez ADO. Określa również, miejsca instalacji kamer systemu na terenie nieruchomości i terenie przynależnym do nieruchomości, reguły rejestracji i zapisu informacji (obrazu, dźwięku) oraz sposobu ich zabezpieczania, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. monitoringu stacjonarnym – należy przez to rozumieć odbiór i rejestrację obrazu (lub obrazu i dźwięku) z przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer zainstalowanych w miejscach będących własnością Gminy Chrząstowice;
 2. systemie monitoringu – należy przez to rozumieć zespół kamer, urządzeń przesyłowych, elektronicznych nośników danych, urządzeń rejestracji danych, urządzeń odtwarzających zarejestrowane dane oraz oprogramowania wykorzystywanego w celu osiągnięcia określonej funkcjonalności w zakresie monitoringu;
 3. kamerze - należy przez to rozumieć urządzenie służące do konwersji optycznego obrazu otoczenia znajdującego się w polu widzenia tego urządzenia na postać sygnału analogowego lub cyfrowego zapisywalnego na elektronicznych nośnikach informacji;
 4. kamerze stacjonarnej, stacjonarnym systemie monitoringu – należy przez to rozumieć kamerę/system monitoringu, w którym kamera/kamery umieszczone na stałe w określonych miejscach w pobliżu monitorowanej przestrzeni. Stacjonarną kamerą bądź stacjonarnym systemem są również kamera/system, w których operator zdalnie może zmienić ustawienie kamery, zmieniając tym samym obszar w polu widzenia kamery lub jej ustawienia, np. poprzez zawężenie lub poszerzenie pola widzenia kamery;
 5. rejestracji obrazu – należy przez to rozumieć proces zapisu na określonego typu nośniku danych sygnałów elektroenergetycznych lub informacji cyfrowej powstałej w wyniku przekształcenia obrazu znajdującego się w polu widzenia kamery do postaci sygnałów elektromagnetycznych lub cyfrowych;
 6. otwartej przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć miejsca dostępne publicznie, takie jak ulice, parkingi, place zabaw, place przeznaczone na imprezy masowe, boiska sportowe, skwery parki przeznaczone do użytku publicznego i inne obszary o podobnym przeznaczeniu;
 7. systemie rozpoznawania/analizy obrazu – należy przez to rozumieć oprogramowanie lub urządzenie umożliwiające w czasie rzeczywistym identyfikację obiektów, które znalazły się w polu widzenia kamery, a także ocenę ich zachowań lub intencji;
 8. administratorze danych osobowych (ADO) – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Chrząstowice;
 9. pracowniku ds. IT – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku informatyka, zarządzającego monitoringiem i odpowiedzialnego za funkcjonowanie obszaru IT  w gminie.

§ 3.1. Monitoringiem objęte są:

 1. nieruchomości przy ul. Wiejskiej 10 i 18, w Dębiu wraz z najbliższym otoczeniem;
 2. nieruchomości przy ul. Pawlety 53 i 66A oraz przy Szkolnej 2 w Suchym Borze wraz z najbliższym otoczeniem.

2. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi oraz tablicą główną przy wejściu spełniającą wymogi klauzuli informacyjnej, brzmiącej:

1) „Monitoring prowadzony jest przez Wójta Gminy Chrząstowice w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie obiektu: [adres obiektu]. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie tel. (77)4219613 oraz drogą elektroniczną e-mail: ”.

§ 4. Celem monitoringu jest:

 1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie nieruchomości oraz w jej pobliżu, w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych;
 2. wspomaganie kontroli dostępu i zapewnienia bezpieczeństwa mienia oraz znajdujących na terenie nieruchomości ludzi i informacji;
 3. ustalanie sprawców czynów nagannych lub zabronionych (zniszczenie mienia, kradzieże);
 4. ograniczenie dostępu na teren nieruchomości osób nieuprawnionych, niepożądanych.

§ 5.1. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Obraz zapisywany jest na dyskach twardych rejestratorów.

 1. Wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu.
 2. Dane z monitoringu są nadpisywane po ok. 30 dniach.

§ 6.1. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej.

 1. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.

§ 7. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu poprzez sieć komputerową na stanowiskach komputerowych mają jedynie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych z monitoringu.

§ 8.1. Dane z monitoringu udostępnia się uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policji, straży pożarnej, sądom, prokuraturom na ich pisemny wniosek.

 1. Dane z monitoringu mogą być udostępniane za zgodą ADO lub osoby przez niego upoważnionej. Osoba upoważniona poinformuje ADO lub pracownika ds. IT o fakcie udostępnienia danych oraz odnotuje fakt udostępnienia w prowadzonym rejestrze.
 2. W wypadkach nie cierpiących zwłoki organ, o którym mowa w ust. 2, zgłasza wniosek ustnie ADO lub osobom przez niego upoważnionym, a następnie w terminie nie dłuższym niż 5 dni dostarcza go na piśmie.
 3. Jeśli w wyniku realizacji nagrania udokumentowane zostało przestępstwo karalne z urzędu, administrator zobowiązany jest w obowiązku ich przekazania do organów ścigania.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzje podejmuje ADO.

 

ZARZĄDZENIE NR 75.2019 WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Chrząstowice - PDFZarządzenie nr 75.2019.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML