Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Przetarg Ustny Nieograniczony na Sprzedaż Nieruchomości

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości położonej w Chrząstowicach, karta mapy 7, oznaczonej jako działka nr 325/11, o pow. 0,3034 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00154062/1, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XIII/94/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 5 z dnia 27 stycznia 2004 r., poz. 98 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem R. Symbol R oznacza tereny rolnicze.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.581,00 zł netto.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 1.000,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 14.10.2019 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219221 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

                                                                                   Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                            Florian Ciecior

 

Wersja XML