Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieorganiczonym - działka nr 803/140 w Dąbrowicach

Chrząstowice, dnia 2019-10-15

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CHRZĄSTOWICE PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  

Działka nr 803/140, pow. 0,1302 ha, karta mapy 2, obręb Dąbrowice,
KW nr OP1O/00058858/5

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowice zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr XXIV.156.2009 r. z dnia 05 lutego 2009 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2009 r., poz. 326 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolami MN i KDZ. Symbol MN oznacza teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, a symbol KDZ oznacza teren dróg publicznych klasy zbiorowej.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena nieruchomości wynosi: 67.260,00 zł netto.

 

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od dnia 15 października 2019 r. do dnia 04 listopada 2019 r.

 

Termin złożenia wniosku z roszczeniem nabycia nieruchomości upływa z dniem 26 listopada 2019 r.

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

    

          Florian Ciecior

                                                                             

 

 

Wersja XML