Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021

Wójt Gminy Chrząstowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gminy Chrząstowice, do współtworzenia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, poprzez zgłaszanie na załączonym formularzu propozycji zadań publicznych (zajęć, warsztatów, wydarzeń itp.) planowanych przez Państwa organizację do realizacji w 2021 r.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy proszę zapoznać się z „Programem współpracy Gminy Chrząstowice  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” (www.chrzastowice.pl — Menu górne „Gmina” - zakładka „Organizacje pozarządowe” - „Roczny Program Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi") – Uchwała nr XII.82.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2019 r.

Propozycje proszę zgłaszać na załączonym formularzu do 19 października 2020 r.  za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres:   lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chrząstowicach – pokój nr 15. Ze względu na trwającą pandemię, zalecamy przesyłanie formularzy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Formularz do pobrania w formie elektronicznej znajduje się w załączeniu, a także na stronie www.chrzastowice.pl w zakładce „Gmina” - Organizacje Pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowice w zakładce "Ogłoszenia i komunikaty" -"Inne".

Po zebraniu propozycji wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu Współpracy na 2021 rok, który po poddaniu konsultacjom społecznym, zostanie przedstawiony Radzie Gminy Chrząstowice w celu podjęcia uchwały o przyjęciu ww. programu.

Szczegółowych informacji udziela Anna Kurc z Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Chrząstowice, tel. 77 4110417, e-mail:

 

Formularz propozycji

DOCXformularz propozycji.docx
PDFformularz propozycji.pdf
 

Wersja XML