Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg ustny ograniczony - działka nr 1424/282, Suchy Bór

Chrząstowice, 29.10.2019 r.

 

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Suchym Borze, oznaczonej jako działka nr 1424/282,  pow. 0,1424 ha, karta mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1O/00073544/2, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór zatwierdzonym Uchwałą nr IV.26.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30.03.2011 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 50 z dnia 16.05.2011 r., poz. 637 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolami MN1. Symbol MN1 oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115.000,00 zł netto.

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 06 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38. W przetargu mogą brać udział właściciele działek bezpośrednio przylegających do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

Wadium w wysokości 11.500,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa 2 grudnia 2019 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774110403 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

                                                             Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                     Florian Ciecior

Wersja XML