Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Przetarg ustny - Suchy Bór I

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Suchym Borze, oznaczonej jako działki nr 1909/285 pow. 0,0434 ha i 1922/285 o pow. 0,0593 ha, karta mapy 1, zapisanej
w księdze wieczystej KW nr OP1O/00073544/2, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór zatwierdzonym Uchwałą nr XLIII/220/2002 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28.02.2002 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 32 z dnia 17.04.2002 r., poz. 479 teren, na którym położona jest powyższa nieruchomość oznaczony jest symbolem MN. Symbol MN oznacza teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej, ul. Chabrowej. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnością.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 99.000,00 zł netto

II przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38.

Wadium w wysokości 9.900,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa 22.06.2017 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w przetargu składa się w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „II przetarg- 1909/285, 1922/285 Suchy Bór” w sekretariacie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38 do dnia 27.06.2017 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do urzędu).

I przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 10.03.2017 ze skutkiem negatywnym.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub jej podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń. Osoba pozostająca
w związku małżeńskim (małżeńska wspólność majątkowa) powinna przedstawić upoważnienie współmałżonka, że wyrażą zgodę na uczestnictwo w przetargu.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię wpłaty wadium oraz w przypadku działalności gospodarczej aktualny wypis z właściwego rejestru oraz pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu.

Wpłacone wadium ulega przepadowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana uiścić 23 % podatek VAT od ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219696 wew. 103 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wykaz nieruchomości wywieszony był na okres 21 dni, począwszy od dnia 19.10.2016 r. do dnia 09.11.2016 r. Termin składania wniosków z roszczeniem nabycia nieruchomości upłynął z dniem 30.11.2016 r.

Wersja XML