Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu- działka nr 427/92 w Chrząstowicach

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 427/92, o pow. 0,2076 ha, karta mapy 2, obręb Chrząstowice, KW nr OP1O/00077543/3, stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstowice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr X.69.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 9 grudnia 2015 r., poz. 2868, teren na którym położona jest działka nr 427/92 oznaczony jest symbolem RM. Symbol RM oznacza teren zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75.010,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.01.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.00.

Wadium w wysokości 7.500,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 07.01.2020 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774110403, e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

Wersja XML