Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu, - działki 803/140 i 804/140, Dąbrowice

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionych nieruchomości położonych w Dąbrowicach, oznaczonych jako:

- działka nr 803/140, o pow. 0,1302 ha, karta mapy 2, niezabudowana,

- działka nr 804/140, o pow. 0,1889 ha, karta mapy 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi,

zapisanych w księdze wieczystej KW nr OP1O/00058858/5, stanowiących własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowice teren, na którym położona jest działka nr 803/140 oznaczony jest symbolami MN i KDZ, symbol MN oznacza teren zabudowy mieszkaniowej z usługami, a symbol KDZ oznacza teren dróg publicznych klasy zbiorczej, zaś teren na którym położona jest działka nr 804/140 oznaczony jest symbolami MN2 i R1, symbol MN2 oznacza teren zabudowy mieszkaniowej z usługami a symbol R1 oznacza tereny rolnicze z zabudową rolniczą.

Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej. Nie są obciążone hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza za działkę nr 803/140 wynosi 67.260,00 zł netto a za działkę nr 804/140 wynosi 86.100,00 zł netto.

Do ceny działki nr 803/140 uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.30 na działkę 803/140, zaś o godz. 11.00 na działkę nr 804/140.

Wadium w wysokości 7.000,00 na działkę nr 803/140 oraz w wysokości 9.000,00 zł na działkę 804/140 należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 19.02.2020 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219221 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

                                                                            

 

                                                                                  

Wersja XML