Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o złożonych ofertach

Informacja z dnia 27.01.2020 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć karate kyokushin na terenie gminy Chrząstowice

9.000,00

2.

Ludowy Zespół Sportowy Unia Raszowa - Daniec, ul. Dębskiej Kuźni 11, 46-053 Daniec

Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz organizacja zajęć sportowych dla młodzieży

37.000,00

3.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, ul. Ozimska 3 a, 46-053 Chrząstowice

Badminton to jest to!3 edycja

30.785,88

4.

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim,              ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole

Trenuję piłkę nożną i szlifuję język niemiecki

12.000,00

5.

1. FC Chronstau-Chrząstowice, ul. Ozimska 3a, 46-053 Chrząstowice

Udział w rozgrywkach piłki nożnej

62.000,00

6.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, ul. Szkolna 2/2, 46-056 Suchy Bór

Gmina Chrząstowice wspiera Nordic Walking – V edycja Marszu i weekendowe zajęcia sportowe dla mieszkańców Gminy

21.684,00

7.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wapiennicza 5, 46-050 Tarnów Opolski

Warsztaty sportowe „Akrobatyczne wygibasy”

8.000,00

Wójt  Gminy Chrząstowice
                                                                                                                                                                                 Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 25.01.2020 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2020 r. realizacji zadań publicznych z nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Informuję, że  w związku z ogłoszonym konkursem wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn.” Organizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych” złożona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP z siedzibą w Chrząstowicach, ul. Ozimska 3A.

Wnioskowana kwota dotacji 100 000,00 zł

Wójt  Gminy Chrząstowice
                                                                                                                                                                                 Florian Ciecior


 

Informacja z dnia 04.02.2020 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Wapiennicza 5

Warsztaty artystyczne – droga do samorealizacji

18.000,00

2.

Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”, 46-053 Chrząstowice, ul. Ozimska 3 a

Misz-Masz-kulturalnie i twórczo spędzamy czas. 2 edycja

14.838,75

Wójt Gminy Chrząstowice
         Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 04.02.2020 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych wpłynęła oferta pod tytułem „Podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowej niemieckiej w Gminie Chrząstowice” złożona przez Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą w Opolu, ul. M. Konopnickiej 6.

Wnioskowana kwota dotacji: 18.000,00 zł

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

 


Informacja z dnia 25.02.2020 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie pomocy społecznej wpłynęła oferta pod tytułem „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej” złożona przez Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu, ul. Szpitalna 5A.

Wnioskowana kwota dotacji: 110.000,00 zł

Wójt  Gminy Chrząstowice
           Florian Ciecior

 


 

Informacja z dnia 27.03.2020 r. o ofertach złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Informuję, że w otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

1.

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52, 45-221 Opole

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Chrząstowice

11.800,00

2.

Stowarzyszenie Kalejdoskop, ul. Wapiennicza 5, 46-050 Tarnów Opolski

Psychoedukacja – sposoby na nieadaptacyjne formy radzenia sobie ze stresem

9.850,00

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, 46-053 Suchy Bór, ul. Szkolna 2/2

Mam wybór - kompleksowy program profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

11.300,00

4.

Stowarzyszenie MONAR, Zbicko, ul. Leśna 2, 46-053 Chrząstowice

Chrząstowice gminą bez uzależnień

10.350,00

Wójt Gminy Chrząstowice
                                                                                                                                                                                  Florian Ciecior

Wersja XML