Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert, 30.01.2020

Wójt Gminy Chrząstowice
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
na rok 2020

I. Rodzaj zadania

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz ambulatoryjnej i domowej rehabilitacji leczniczej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Całkowita kwota dotacji na realizację zadania objętego konkursem wynosi 110.000,00 zł

2. Wymagany wkład finansowy – co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.

III.   Podmioty uprawnione

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) – prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

IV.   Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z uchwałą nr XII.82.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:

1) wydatki nieuwzględnione w ofercie;

2) wydatki przekraczające kwoty przypisane poszczególnym pozycjom kosztorysu;

3) wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy;

4) koszty utrzymania biura podmiotów składających ofertę, za wyjątkiem kosztów związanych z realizacją zadania publicznego;

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) koszty wszelkich kar i grzywien;

7) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

8) działalność gospodarcza podmiotu;

9) działalność polityczna i religijna;

10) zakup środków trwałych.

5. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. O przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w szczególności art. 21: "przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym".

V.   Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Podmiot realizujący zadanie musi posiadać zasoby konieczne do realizacji zadania, tj.:

1) lokal na terenie gminy Chrząstowice;

2) sprzęt gwarantujący prawidłowe i pełne wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych z terenu gminy Chrząstowice;

3) zasoby kadrowe gwarantujące prawidłowe i pełne wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych z terenu gminy Chrząstowice.

3. Oferenci nie mogą zlecać wykonania zadania podmiotom trzecim.

4. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców gminy Chrząstowice.

VI.   Termin i warunki składania ofert

1. Termin składania ofert upływa dnia 21 lutego 2020 r. o godz. 14.00.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie, opatrzonej stemplem podmiotu i opisem: „Oferta na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2020” w Urzędzie Gminy Chrząstowice ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrząstowice, w sekretariacie – pokój nr 15.

3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Formularz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej www.chrzastowice.bip.net.pl    w zakładce "Ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert" oraz na stronie internetowej www.chrzastowice.pl, w zakładce "Gmina – organizacje pozarządowe".

4. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany).

5. W przypadku załączenia do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, każda jego strona powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

6. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.

VII.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Zasady i tryb organizacji oraz rozstrzygnięcie otwartego konkursu nastąpi na zasadach określonych w § 12 i 13 uchwały nr XII.82.2019 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, nie później niż w terminie 21 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

2. Lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie opublikowana w ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków.

3. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niepodpisania oferty przez wszystkie osoby wskazane do reprezentacji podmiotu.

4. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

1) I etap - wstępna ocena oferty pod względem formalnym dokonywana jest przez pracownika merytorycznego właściwego ze względu na rodzaj zadania. W przypadku stwierdzenia ww. braków formalnych, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków formalnych przez podmiot składający ofertę w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia;

2) II etap - ostateczna ocena formalna oraz merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

5. Komisja dokonuje oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym bez udziału oferentów.

6. Karty oceny formalnej i merytorycznej do wglądu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe oraz ogłoszenia i komunikaty – konkursy ofert.

7. Z przyczyn formalnych zostaną odrzucone oferty, które:

1) nie zostały złożone w terminie;

2) nie zostały złożone na wymaganym formularzu wzoru ofert;

3) nie posiadają wypełnionych wszystkich wymaganych rubryk;

4) nie zostały podpisane, lub zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta.

8. Konkurs unieważnia się, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty;

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów zawartych w warunkach konkursu.

9. Informację o unieważnieniu konkursu ogłasza się jak przy wyborze oferty.

10. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

1) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot składający ofertę będzie realizował zadanie;

4) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

5) planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, postulowany udział środków gminy;

6) analizę i ocenę realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotu składającego ofertę, który w latach poprzednich realizował zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość, doświadczenie oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

7) znaczenie proponowanych działań dla wyznaczonych kierunków i celów (zgodność proponowanych działań z priorytetem, zgodność grupy docelowej, liczba odbiorców, czas oddziaływania, możliwość kontynuacji działań po zakończeniu projektu);

8) innowacyjność proponowanego do realizacji zadania;

9) nowatorstwo proponowanych form realizacji zadania publicznego.

11. Kryteria, o których mowa w pkt. 10 zostaną ocenione w skali od 0 do 5 pkt.

12. Oferty kwalifikujące się do udzielenia dotacji powinny jednocześnie:

1) spełnić wymagania formalne;

2) uzyskać w ocenie merytorycznej co najmniej 55% maksymalnej liczby punktów.

13. Dotacja zostanie udzielona w ramach wysokości środków finansowych przewidzianych w dziale II, dlatego też może się zdarzyć, iż dotację otrzyma ten oferent, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie merytorycznej.

14. Ocena ofert przeprowadzona przez komisję konkursową oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu jest przedstawiana Wójtowi Gminy, który dokonuje ostatecznego wyboru oferty i podejmuje decyzję o wysokości dotacji.

15. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

16. Informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w terminie do 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia.

17. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie zawarta umowa na realizację zadania publicznego, która ureguluje szczegółowe i ostateczne warunki realizacji i finansowania zadania.

18. W zakresie nie objętym niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

19. Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego konkursu udzielane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chrząstowicach, ul. Dworcowa 38, tel. 774110420 lub 774110402, e-mail: .

VIII. Zadania publiczne tego samego rodzaju zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu ofert i w latach poprzednich.

1. W roku ogłoszenia konkursu nie zrealizowano jeszcze zadania publicznego tego samego rodzaju w ramach otwartego konkursu ofert.

2. Zadanie w roku 2018 i 2019 realizował Caritas Diecezji Opolskiej. Wysokość dotacji wyniosła odpowiednio:

1) w roku 2018 – 100.000,00 zł,

2) w roku 2019 – 110.000,00 zł.

 

Chrząstowice 30 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

Zarządzenie nr 176.2020 Wójta Gminy Chrząstowice

 

DOCXoferta realizacji zadania publicznego.docx (29,38KB)
PDFoferta realizacji zadania publicznego.pdf (156,74KB)
 

DOCkarta oceny formalnej.doc (42,50KB)
DOCKarta oceny merytorycznej.doc (51,00KB)
 

 

 

Wersja XML