Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie-projekt MPZP Niwki-2

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE   

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki -2   

   

                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), oraz uchwały Rady Gminy w Chrząstowicach  nr VIII.58.2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki-2,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu.

 

                 Projekt planu wyłożony będzie  do publicznego wglądu w dniach od 17 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach w pok. nr 13, w dniach i godzinach pracy Urzędu.   

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 11 marca 2020 r. o godz. 15°° w sali nr 20 w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach.  

                Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chrząstowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2020 r.            

               Uwagi do projektu planu również można wnosić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów odrębnych, opatrzone: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

  Informuję również że w uzgodnieniu z organami ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwki -2.                                             

 

                                                     

 

Wersja XML