Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Chrząstowice z dn. 5.03.2020 r.

OŚ.6220.6.2018

Chrząstowice, dnia 05 marca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości

informację

o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek – WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI – w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 302 w miejscowości Niwki”.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) przedsięwzięcia zakwalifikowane do przedsięwzięć ujętych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

     Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Chrząstowice  po zasięgnięciu opinii/uzgodnień następujących organów:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

-zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z uzupełnieniami, uzgodnieniami organów) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Chrząstowice, Chrząstowice ul. Dworowa 38, w godzinach pracy Urzędu,

-składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Chrząstowie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, a także poprzez ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej), w terminie 14 dni, od 09.03.2020 do 23.03.2020 r., na adres: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice ul. Dworcowa 38; poczta elektroniczna – ug@chrzastowice.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Chrząstowice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy- każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 05.03.2020 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Chrząstowice – Chrząstowice ul. Dworcowa 38 i sołectwa Chrząstowice i Niwki (w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chrząstowie i na stronie internetowej www.chrzastowice.bip.net.pl

 

Wójt Gminy Chrząstowice

         Florian Ciecior

 

Wersja XML