Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

Wójt Gminy Chrząstowice zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI – w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), że w dniu 06.04.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: OŚ.6220.6.2018, po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 302 w miejscowości Niwki”

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9,10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)

Wójt Gminy Chrząstowice podaje do publicznej wiadomości

informację

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 302 w miejscowości Niwki”, wszczętego na wniosek – WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI – w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429). Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) oraz przepisów kpa zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, (07.04.2020 r. – 21.04.2020 r.) poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń sołectwa Chrząstowice i Niwki oraz na tablicy ogłoszeń siedziby Urzędu.

 

 

Chrząstowice 06.04.2020 r.

 

OŚ.6220.6.2018

 

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) i art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 302 w miejscowości Niwki

 

 

O R Z E K A M

 

ustalić WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI, środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 302 w miejscowości Niwki

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia 

Teren prac inwestycji oraz jej oddziaływania obejmuje działkę nr 302 k.m. 2 obręb Niwki.

Planowana inwestycja przewiduje:

- budowę budynku obory (legowiska, stół paszowy, korytarze gnojowe, boksy dla jałówek, porodówka, komunikacja z halą udojową) o pow. całkowitej ok. 950 – 1000 m2,

- budowę hali udojowej (hala udojowa, pomieszczenie na mleko, biuro, pomieszczenia sanitarne, komunikacja, ewentualne pomieszczenie na sztuki padłe), o pow. całkowitej ok. 165 – 175 m2,

- budowę budynku cielętnika (kojce i boksy, komunikacja, ewentualne pomieszczenie na sztuki padłe) o pow. całkowitej ok. 165 – 185 m2,

- budowę silosu na paszę o pojemności do 28 m3,

- budowę płyty obornikowej o powierzchni ok. 35 m2, wraz ze zbiornikiem na odcieki o poj. do 10 m3,

- budowę zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 745 – 800 m3,

- utwardzenie terenu do 1400 m2;

- studnię wierconą (uzupełniającą) o wydajności do 5 m3/d wraz z zasobnikiem wody do celów gospodarczych o poj. do 10 m3,

- budowę zbiornika na wodę do celów ppoż. o poj. do 100 m3,

- budowę zbiornika na ścieki bytowe i przemysłowe o poj. do 10 m3,

- realizację wewnętrznej instalacji i przyłącza wody, ścieków, energii itp.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 1. W projektowanej oborze należy prowadzić hodowlę bydła mlecznego w systemie bezściółkowym, a w obiekcie cielętnika w systemie ściółkowym, w łącznej obsadzie nie większej niż  92,5 DJP.
 2. Gnojowicę należy magazynować w projektowanym szczelnym, zamkniętym zbiorniku, zabezpieczonym membraną, o pojemności 745 – 800 m3.
 3. Pasze sypkie magazynować w projektowanym silosie o pojemności 25-28 m3.
 4. Obornik magazynować na projektowanej, szczelnej płycie obornikowej o powierzchni ok. 35 m2, z której odcieki odprowadzać korytkami wyłapującymi do projektowanego zbiornika na odcieki o poj. do 10 m3, a następnie do zbiornika na gnojowicę.
 5. Gnojowicę i obornik wykorzystywać jako nawóz naturalny tylko w okresie przeznaczonym do ich rolniczego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczególnymi, na gruntach rolnych użytkowanych przez Inwestora.
 6. Rolnicze wykorzystanie nawozów naturalnych, powstających na terenie gospodarstwa, realizować zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i zasadami sprzyjającymi ochronie środowiska w tym zgodnie z wymogami Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) w szczególności na podstawie wykonywanego na potrzeby gospodarstwa Planu nawożenia.
 7. Nawóz naturalny przechowywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.
 8. Padłe zwierzęta przechowywać w szczelnym kontenerze, na szczelnej posadzce, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym do tego podmiotom w ciągu:

- 24 godzin, od stwierdzenia padnięcia, w okresie letnim,

- 48 godzin, od stwierdzenia padnięcia, w okresie zimowym.

9.     Ruch pojazdów i maszyn rolniczych prowadzić wyłącznie w porze dnia.

10.   Prace budowlane wykonywane mechanicznym sprzętem ciężkim należy ograniczyć do minimum i prowadzić je w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu.

11.  Poziom dźwięku wewnątrz projektowanej hali udojowej, w odległości 1 m od przegród budowlanych, nie może przekraczać 72 dB.

12. Wodę na cele socjalno – bytowe i gospodarcze związane z hodowlą bydła, pobierać z zewnętrznej sieci wodociągowej, za pomocą projektowanego przyłącza, na warunkach określonych przez zarządcę sieci zewnętrznej oraz ze źródła rezerwowego tj. projektowanej studni wierconej o wydajności do 5 m3/d wraz ze zbiornikiem wody uzupełniającym o poj. 10 m3/d.

13. Ścieki bytowe oraz ścieki pochodzące z mycia i dezynfekcji instalacji udojowej oraz pomieszczeń odprowadzać do projektowanego, szczelnego zbiornika wybieralnego o poj. do 10  m3, a następnie przekazać uprawnionym jednostkom, w celu ich dostarczenia na oczyszczalnię ścieków.

14. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych dachów i terenów utwardzonych, odprowadzać bezpośrednio do gruntu, na terenie należącym do Inwestora.   

15. Należy ograniczyć substancje złowonne za pomocą rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

16. System wodno -ściekowy oraz zbiorniki technologiczne regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

17. Wody opadowe z płyty obornikowej, z terenu miedzy płytą obornikową, a oborami oraz z terenów utwardzonych w rejonie zbiorników na gnojówkę odprowadzać do zbiorników na gnojówkę.

18. Wszystkie utwardzone powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz obory utrzymywać w czystości i należytym porządku.

19. Bazę sprzętową do obsługi farmy oraz punkt tankowania pojazdów i maszyn obsługujących fermę usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu.

 1. Zaplecze i bazę materiałową wyposażyć w sorbent, w celu zneutralizowania oraz zabezpieczenia przed możliwym ewentualnym zanieczyszczeniem wód i ziemi, spowodowanym wyciekiem substancji ropopochodnych.
 2. Zaplecze wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcie zanieczyszczonego gruntu, który należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.
 3. Zorganizować odpowiednie zaplecze budowlane, tak aby przechowywane materiały budowlane nie stanowiły zagrożenia środowiska.
 4. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno – gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych.
 5. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.
 6. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów:

- prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych;

- do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej.

    25. Wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiedzkich.

26. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju sprzętu oraz tankowania, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.

27. Powstające odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyodrębnionych do tego celu miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko wodno – gruntowe przed zanieczyszczeniem. Sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

 1. Odpady niebezpieczne gromadzić i przechowywać w wyodrębnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, umożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku, na utwardzonej szczelnej powierzchni.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 1. Należy przewidzieć obiekt inwentarski, spełniający wymagania dot. dobrostanu i ochrony zwierząt gospodarskich, umożliwiające obsadę w ilości do 92,5 DJP.
 2. Należy przewidzieć budowę hali udojowej (hala udojowa, pomieszczenie na mleko, biuro, pomieszczenia sanitarne, komunikacja, ewentualne pomieszczenie na sztuki padłe), o pow. całkowitej ok. 165 – 175 m2.
 3. Należy przewidzieć budowę budynku cielętnika (kojce i boksy, komunikacja, ewentualne pomieszczenie na sztuki padłe) o pow. całkowitej ok. 165 – 185 m2.
 4. Należy przewidzieć silos na pasze sypkie o poj. ok. 25-28 m3.
 5. Oborę zaprojektować jako obiekt szczelny z nieprzepuszczalną posadzką i kanałami, odpornymi na agresywne środowisko.
 6. Należy przewidzieć utwardzenie terenu do 1400 m2.
 7. Należy przewidzieć szczelny, zamknięty zbiornik na gnojowicę, o pojemności ok. 745-800 m3, przykryty membraną, odporny na agresywne środowisko.
 8. Należy zaprojektować szczelną, betonową płytę obornikową o pow. składowania ok 35 m2, wraz z odwodnieniem odprowadzającym odcieki do projektowanego zbiornika na odcieki o poj. do 10 m3, a następnie do zbiornika na gnojowicę, odporną na agresywne środowisko.
 9. Należy przewidzieć do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i technicznych w hali udojowej, kocioł o mocy do 14 kW lub ogrzewanie elektryczne.
 10. Należy przewidzieć odprowadzanie ścieków bytowych oraz ścieków pochodzących z mycia i dezynfekcji instalacji udojowej oraz pomieszczeń, do projektowanego, szczelnego zbiornika wybieralnego o poj. 10 m3, a następnie ścieki przekazywać uprawnionym jednostkom, w celu ich dostarczenia na oczyszczalnię ścieków.
 11. Należy przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanych dachów i terenów utwardzonych, bezpośrednio do gruntu, na terenie należącym do Inwestora.
 12. Należy zaprojektować transport rolniczy (dowóz paszy objętościowej- kiszonki) z pól użytkowanych przez Inwestora usytuowanych we wschodnio – północnej części gminy od ul. Kotorskiej, w celu odciążenia komunikacyjnego ul. Olimpijczyków. Ul. Olimpijczyków odbywać się powinien transport paszy sypkiej (raz w miesiącu) oraz mleka (raz na dwa dni) oraz transport rolniczy z pól usytuowanych w południowo zachodniej części gminy względem siedziby inwestycji.
 13. Należy wybudować dodatkowy wodociąg o długości ok. 250 mb, który pozwoli na zapewnienie wydajności i ciśnienia w sieci odbiorcom wzdłuż ul. Olimpijczyków oraz dodatkowo studnię uzupełniającą. Warunki budowy należy uzgodnić z eksploatatorem sieci – firmą Plada Sp. z o.o. 
 14. Należy przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji oraz mas ziemnych przewidzianych do zagospodarowania.
 15. Należy przewidzieć utwardzenie przedłużenia ul. Olimpijczyków na odcinku ok. 130 mb w stanie zapewniającym możliwość użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Rodzaj utwardzenia i parametry użytkowe i techniczne należy uzgodnić z Gminą Chrząstowice.  
 16. Należy przewidzieć studnię uzupełniającą wierconą o wydajności do 5 m3/d wraz ze zbiornikiem wody uzupełniającym o poj. 10 m3.
 17. Należy przewidzieć budowę zbiornika na wodę do celów ppoż. o poj. do 100 m3.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.).

VI. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy – POŚ- stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Dla projektowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność utworzenia ograniczonego obszaru użytkowania oraz określenia granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dot. obiektów budowlanych i sposobu korzystania z nich.

 

U Z A S A D N I E N I E

Materialnoprawną podstawą orzekania w niniejszej sprawie jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 71).

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określa, wydane na podstawie art. 60 ustawy, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), obowiązujące od 11.10.2019 r.  Jednakże § 4 tego rozporządzenia stanowi, że do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem jego wejścia w życie wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy ocenowej stosuje się przepisy dotychczasowe. W/w rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), które należy stosować w niniejszej sprawie.    

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie wspomnianej decyzji jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

W dniu 19.10.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek strony z dnia 18.10.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 302 w miejscowości Niwki.

Inwestor dołączył do wniosku wymienione w art. 74 ust. 1 załączniki:

- Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko,

- poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych, obejmujących przewidywany teren, objęty zmianą, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- uproszczone wypisy z ewidencji gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Gminy Chrząstowice w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zostało zakwalifikowane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)  (tj. chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP inwentarza), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Niwki – uchwała Rady Gminy Chrząstowice nr XXVI/180/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 37, poz. 664 z dnia 4 czerwca 2009 r.) - obszar realizacji przedsięwzięcia oznaczony jest symbolem R1- tereny rolnicze z zabudową rolniczą.

Teren prac inwestycji oraz jej oddziaływania obejmuje działkę nr 302 k.m. 2 obręb Niwki.

Planowana inwestycja przewiduje:

- budowę budynku obory (legowiska, stół paszowy, korytarze gnojowe, boksy dla jałówek, porodówka, komunikacja z halą udojową) o pow. całkowitej ok. 950 – 1000 m2,

- budowę hali udojowej (hala udojowa, pomieszczenie na mleko, biuro, pomieszczenia sanitarne, komunikacja, ewentualne pomieszczenie na sztuki padłe), o pow. całkowitej ok. 165 – 175 m2,

- budowę budynku cielętnika (kojce i boksy, komunikacja, ewentualne pomieszczenie na sztuki padłe) o pow. całkowitej ok. 165 – 185 m2,

- budowę silosu na paszę o pojemności do 28 m3,

- budowę płyty obornikowej o powierzchni ok. 35 m2, wraz ze zbiornikiem na odcieki o poj. do 10 m3,

- budowę zbiornika na gnojowicę o pojemności ok. 745 – 800 m3,

- utwardzenie terenu do 1400 m2;

- studnię wierconą (uzupełniającą) o wydajności do 5 m3/d wraz z zasobnikiem wody do celów gospodarczych o poj. do 10 m3,

- budowę zbiornika na wodę do celów ppoż. o poj. do 100 m3,

- budowę zbiornika na ścieki bytowe i przemysłowe o poj. do 10 m3,

- realizację wewnętrznej instalacji i przyłącza wody, ścieków, energii itp.

       Działka na której realizowane będzie przedsięwzięcie graniczy z miejscowością Chrząstowice. Z informacji zawartych w dokumentacji, wynika, że najbliższa zabudowa chroniona akustycznie, zlokalizowana jest w miejscowościach:

- Chrząstowice, w kierunku południowo – wschodnim, w odległości ok. 140 m (zabudowa zagrodowa, posesja nr 47) oraz w odległości ok 370 m (zabudowa zagrodowa, posesje nr 16 i 37) oraz w kierunku wschodnim, w odległości  ok. 440 m, tereny niezabudowane, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania jako MN-1;

- Niwki, w kierunku północno – wschodnim, w odległości ok 2 km – zabudowa mieszkaniowa.

       W planowanym budynku inwentarskim, chów zwierząt będzie prowadzony w systemie bezściółkowym. Legowiska zwierząt wyłożone będą rozdrobnioną słomą, z dodatkiem wapna dla celów dezynfekcji. Nie przewiduje się okresowej wymiany słomy, a jedynie uzupełnianie ubytków. Drobna słoma zgarnięta z legowisk do korytarzy gnojowych wraz z odchodami będzie usuwana do zbiornika na gnojowicę. W budynku cielętnika będzie prowadzona hodowla w systemie głębokiej ściółki, z której obornik będzie trafiał na płytę obornikową.

       W przedłożonej dokumentacji przeanalizowano warianty przedsięwzięcia:

- wariant I proponowany przez Inwestora – obejmujący wskazane wyżej elementy i sposób hodowli;

- wariant II alternatywny – prowadzenie hodowli bydła w systemie bezściółkowym na rusztach, z ponownym wykorzystaniem separatu do ścielenia legowisk.

       Realizacja  inwestycji w wariancie II wymagałaby budowy instalacji do wytwarzania separatu oraz specjalnej płyty do jego gromadzenia, a także większego zbiornika na gnojowicę. Powyższe skutkowałoby większym oddziaływaniem na etapie realizacji inwestycji oraz docelowo większą zajętością terenu, w porównaniu do wariantu I.

Realizacja inwestycji w wariancie I pozwoli na dotrzymanie standardów jakości powietrza.

       Powstający w związku z eksploatacją przedsięwzięcia obornik z cielętnika będzie magazynowany na projektowanej płycie obornikowej, a gnojówka i odcieki będą magazynowane, w projektowanym zbiorniku na gnojówkę. Powstające nawozy naturalne (obornik, gnojówka) wykorzystywane będą do nawożenia gruntów rolnych będących własnością inwestora, bądź dzierżawionych przez niego.

       Jak wynika z dokumentacji, pobór wody będzie prowadzony z zewnętrznej sieci wodociągowej w ul. Olimpijczyków w Chrząstowicach, za pomocą projektowanego przyłącza, na warunkach określonych przez zarządcę sieci zewnętrznej oraz ze studni uzupełniającej. Powstające na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiornika na nieczystości i odbierane przez uprawnione jednostki. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków i powierzchni utwardzonych odprowadzane będą w sposób niezorganizowany, powierzchniowo na tereny zielone, w obrębie działki Inwestora.  

       Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o uzgodnienie zakresu raportu. Opinią nr NZ.4315.2.79.2018.EK z dnia 06.11.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu oraz opinią nr WOOŚ.4220.252.2018.AW z dnia 14.11.2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, stwierdzono, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie. Postanowieniem nr GL.ZZO.3.435.199.1.2018.MO z dnia 13.11.2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyraziło opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 58, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania organ zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm.), uznał potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem nr OŚ.6220.6.2018 z dnia 27.11.2018 r. Wójt Gminy Chrząstowice nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dane o wydanym postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonych przez Urząd Gminy Chrząstowice w Biuletynie Informacji Publicznej.

Postanowieniem nr OŚ.6220.6.2018 z dnia 03.12.2018 r. Wójt Gminy Chrząstowice zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 14.02.2019 r. Inwestor przedłożył raport oddziaływania na środowisko.

W dniu 18.02.2019 r. postanowieniem Wójta Gminy nr OŚ.6220.6.2018 odwieszono postępowanie administracyjne.

       Źródłem hałasu, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, będą jedynie pojazdy: autocysterny odbierające mleko raz na 2 dni, samochody przewożące paszę raz na miesiąc oraz traktor wykorzystywany w ramach obsługi obiektu.

       Z przeprowadzonych obliczeń propagacji hałasu w środowisku dla pory dziennej i nocnej, wynika że eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniająca założenia przyjęte w raporcie  dot. poziomów mocy akustycznej źródeł nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie.

       Na etapie realizacji inwestycji źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą: prace ziemne, dowóz materiałów budowlanych, prace budowlano – montażowe. Emisja ta będzie miała charakter krótkotrwały, niezorganizowany, o zasięgu lokalnym – ustąpi po zrealizowaniu inwestycji. 

       Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie powodować emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, pochodzące z procesu hodowli krów, magazynowania obornika oraz gnojowicy.

       Planowany budynek inwentarski wyposażony będzie w wentylację grawitacyjną, w związku z czym emisja z hodowli krów będzie emisją niezorganizowaną. W chwili obecnej brak jest uregulowań prawnych w zakresie ochrony powietrza ze względu na emisje odorów. Jednak w celu ograniczenia uciążliwości związanych z emisją odorów, inwestor będzie utrzymywał w czystości budynek inwentarski oraz utwardzone powierzchnie na zewnątrz budynku. Dodatkowo do gnojowicy dodawane będą preparaty ograniczające powstawanie biogenów (azot, fosfor).

       Z przeprowadzonych obliczeń stężeń substancji w powietrzu wynika, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2012 r. poz. 1031) jak i wartości odniesienia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

       Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów budowlanych (np. 17 01 01, 17 01 07, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 09 04). Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się  do ponownego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach.

       Realizacja inwestycji spowoduje wytwarzanie odpadów, głównie związanych z bezpośrednią hodowlą bydła (padłe zwierzęta). Powstawać będą także typowe odpady związane z eksploatacją obiektów kubaturowych magazynowo – produkcyjnych i wykorzystywania środków transportu. Łączna ilość szacowanych odpadów, jakie przewiduje się, iż będą wytwarzane na etapie eksploatacji wyniesie 5,37 Mg/rok, w tym odpadów niebezpiecznych ok 0,01 Mg/rok, a odpadów innych niż niebezpieczne ok. 5,36 Mg/rok. Odpady odbierane będą przez odbiorców zewnętrznych posiadających stosowne zezwolenia.  Padłe zwierzęta będą przechowywane w szczelnym kontenerze lub pod pokrywą, na szczelnej posadzce i odbierane będą prze uprawnione jednostki w ciągu 24 godzin, od stwierdzenia padnięcia, w okresie letnim, a w okresie zimowym w ciągu 48 godzin. 

       W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego teren budowy, zostanie wyposażony w sorbenty na ewentualność wycieku paliw oraz zaplecze sanitarne.

       Na etapie eksploatacji obiekt będzie zasilany w wodę z sieci wodociągowej i studni uzupełniającej. Zaopatrzenie w wodę uzgodniono z eksploatatorem sieci tj. firmą Plada Sp. z o.o Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych spływać będą w sposób niezorganizowany powierzchniowo na tereny zielone w obrębie działki Inwestora. Z uwagi na niewielką częstotliwość ruchu pojazdów na terenach utwardzonych nie przewidziano stosowania urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe z tych terenów przed wprowadzeniem do gruntu. Ścieki bytowe z węzła socjalnego oraz ścieki o charakterze przemysłowym z procesu mycia i dezynfekcji instalacji udojowej oraz pomieszczeń, odprowadzane będą wspólnie jako mieszanina do zbiornika na nieczystości ciekłe i odbierane przez uprawnione jednostki.

       Odcieki z projektowanej płyty obornikowej odprowadzane będą do projektowanego zbiornika na gnojowicę poprzez korytka wyłapujące.

Proponowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych z hodowli zwierząt, jednak poziom tej emisji z uwagi na skalę i rodzaj inwestycji nie będzie miał istotnego wpływu na klimat, w skali globalnej. Dla przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się szczególnych rozwiązań mających na celu adaptację inwestycji do zmian klimatu. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane zgodnie z  obowiązującymi normami technicznymi.    

       Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 

       Opinią nr NZ.4315.1.6.2019.EK z dnia 12.03.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, postanowieniem nr GL.ZZO.3.435.44.1.2019.MO z dnia 13.03.2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz postanowieniem nr WOOŚ.4221.13.2019.ES.2 z dnia 23.04.2019 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, uzgodniono realizację przedsięwzięcia oraz określono warunki tej realizacji.

       Warunki uzgodnień:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wskazał, że należy:

1) w projektowanej oborze prowadzić hodowlę bydła mlecznego w systemie bezściółkowym, a w obiekcie cielętnika w systemie ściółkowym, w łącznej obsadzie nie większej niż92,5 DJP;

2) gnojowicę magazynować, w projektowanym szczelnym, zamkniętym zbiorniku.

3) obornik magazynować na projektowanej płycie obornikowej.

4) gnojowicę i obornik wykorzystywać jako nawóz naturalny tylko w okresie przeznaczonym do ich rolniczego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczególnymi.

5) padłe zwierzęta przechowywać w szczelnym kontenerze, na szczelnej posadzce, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym do tego podmiotom w ciągu:

- 24 godzin, od stwierdzenia padnięcia, w okresie letnim;

- 48 godzin, od stwierdzenia padnięcia, w okresie zimowym.

6) prace wykonywane mechanicznym sprzętem ciężkim należy ograniczyć do minimum i prowadzić je w porze dziennej, w celu ograniczenia uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu.

7) prace ziemne, w tym związane z oczyszczeniem terenu z roślinności zielnej oraz ze zdjęciem wierzchniej warstwy gleby prowadzić poza okresem od 1 marca do 31sierpnia.

Wymagania przewidziane do ujęcia w projekcie budowlanym:

 1. należy przewidzieć obiekty inwentarskie, spełniające wymagania dot. dobrostanu i ochrony zwierząt gospodarskich, umożliwiające obsadę w ilości do 92,5 DJP.
 2. należy przewidzieć szczelny, zamknięty zbiornik na gnojowicę, o pojemności ok. 800 m3.
 3. należy zaprojektować szczelną, betonową płytę obornikową o pow. składowania ok 35 m2, wraz z odwodnieniem odprowadzającym odcieki do projektowanego zbiornika na gnojowicę.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu wskazał, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia winna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję substancji złowonnych.

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody wskazało, że należy:

1) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno – gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;

2) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;

3) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów:

- prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych;

- do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej;

4) wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiedzkich;

5) teren bazy transportowej i sprzętowej usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed przedostawaniem się do gruntu i wód podziemnych oraz powierzchniowych substancji mających powodować ich zanieczyszczenie;6) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić na wyznaczonym do tego celu, utwardzonym i uszczelnionym terenie, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno – gruntowego substancjami ropopochodnymi;

7) naprawy sprzętu budowlanego dokonywać poza terenem wykonywanych prac, w miejscu do tego przeznaczonym, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno – gruntowego substancjami szkodliwymi;

8) zaplecze i bazę materiałową wyposażyć w sorbent, w celu zneutralizowania oraz zabezpieczenia przed możliwym ewentualnym zanieczyszczeniem wód i ziemi, spowodowanym wyciekiem substancji ropopochodnych;

9) zorganizować odpowiednie zaplecze budowlane, tak aby przechowywane materiały budowlane nie stanowiły zagrożenia środowiska;

10) na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przenośnych toalet, a zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawniony do tego celu podmiot;

11) powstające odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyodrębnionych do tego celu miejscach, w sposób zabezpieczający środowiska wodno – gruntowe przed zanieczyszczeniem;

12) odpady niebezpieczne gromadzić i przechowywać w wyodrębnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, umożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku, na utwardzonej, szczelnej powierzchni;

13) system wodno – ściekowy oraz zbiorniki technologiczne regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;

14) wody opadowe z płyty obornikowej, z terenu miedzy płytą obornikową, a oborami oraz z terenów utwardzonych w rejonie zbiorników na gnojówkę odprowadzać do zbiorników na gnojówkę;

15) wszelkie utwardzone powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynku utrzymywać w czystości i należytym porządku.

Wymagania przewidziane do ujęcia w projekcie budowlanym:

 1. oborę zaprojektować jako obiekt szczelny z nieprzepuszczalną posadzką i kanałami, odpornymi na agresywne środowisko;
 2. zbiorniki na gnojówkę, płytę obornikową z korytkami wyłapującymi ewentualne odcieki zaprojektować jako szczelne, odporne na agresywne środowisko;
 3. silosy na kiszonkę wraz z instalacją odprowadzającą odcieki z kiszonki oraz zbiornik na odcieki zaprojektować szczelnie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 pkt 1-3 i pkt 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów, realizowane natomiast będzie w granicach obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie, w odniesieniu, do którego zastosowane mają zapisy uchwały Nr XX/228/2016 Sejmiku województwa opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opol. Z 2017 poz. 414 z późn. zm.) oraz w granicach obszaru mającego znaczenie dla obszaru „Łąki w okolicach Chrząstowic” PLH160010, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych.

W dokumentacji dokonano analizy wpływu planowanej inwestycji na ochronę przyrody obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – Turawskie, w tym zakazy obowiązujące na jego terenie. Ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę OCHK Lasy Stobrawsko - Turawskie.

Na terenie obszaru chronionego krajobrazu mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego.

Przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 jest czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, modraszek telejus. Z inwentaryzacji wynika, że na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania w.w bezkręgowców i ich siedlisk. Nie stwierdzono również występowania roślin żywicielskich w/w gatunków. Z raportu wynika, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na obszar Natura 2000. Ponadto, dane zawarte w raporcie dotyczące przedmiotów ochrony spójne są z informacjami wskazanymi w dokumentacji planu zadań ochronnych tego obszaru, jak również wynikami z monitoringu gatunków prowadzonymi przez RDOŚ w Opolu w latach ubiegłych.

W obszarze przedsięwzięcia nie występują gatunki roślin oraz grzybów objęte ochroną prawną, co zostało potwierdzone w raporcie. Obszar inwestycji porasta kadłubowe zbiorowisko łąkowe z klasy Molinio – Arrhenatheretea, koszone co 2-3 lata. Nie stwierdzono siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. W ramach inwestycji nie będzie prowadzona wycinka drzew i krzewów.    

Dla powyższego terenu obowiązują określone zakazy, w tym budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych; zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodno – prawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. W odległości od 100 m od inwestycji nie występują rzeki, jeziora, naturalne zbiorniki wodne czy sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie wiąże się z likwidowaniem i niszczeniem zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, a także wydobywaniem do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów. Na obszarze Chronionego Krajobrazu zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych , jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka. Analizując przedmiotowe przedsięwzięcie należy wskazać, że inwestycja nie obejmuje żadnych działań, które mogłaby w jakikolwiek sposób wpłynąć na zmianę stosunków wodnych. Dodatkowo nie będzie wiązać się z likwidacją naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – błotnych, ponieważ w zasięgu przestrzennym planowanego przedsięwzięcia obszary te nie występują. Tym samym realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na ochronę przyrody w/w terenu objętego ochroną.

Z analizy wynika, że wpływ przedsięwzięcia na walory krajobrazowe będzie mało znaczący i ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa inwestycji.

Inwestycja realizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez Zakład Badania Ssaków – na zlecenie Ministerstwa Środowiska.  

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia stwierdzono żerujące osobniki żaby trawnej oraz jaszczurki zwinki. Nie stwierdzono chronionych gatunków ptaków oraz ssaków. Jednocześnie przedmiotowy teren porośnięty przez roślinność łąkową jest potencjalnym siedliskiem ptaków.

Prace ziemne będą prowadzone w ograniczonym terminie, wobec czego nie ustanowiono nadzoru przyrodniczego na czas realizacji inwestycji. 

Biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

W toku przeprowadzonego postępowania zostały zgłoszone uwagi przez strony postępowania. Uwagi dot. prawidłowej organizacji transportu oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody w celu zapewnienia prawidłowego zapotrzebowania w wodę pozostałym mieszkańcom w przypadku funkcjonowania obory. Nie wpłynęło żadne zapytanie, ani wniosek kwestionujący zasadność zamierzenia. 

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko. Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia procedura nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

O zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz o uprawnieniach stron dotyczących wypowiedzi, co do przeprowadzonych dowodów oraz zgłoszonych uwag z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania, przed wydaniem decyzji, stosownie do  przepisu  art. 10  § 1 Kpa  organ powiadomił  strony pisemnie.

W dniu 28.05.2019 r. Wójt Gminy Chrząstowice decyzją nr OŚ.6220.6.2018 r. ustalił WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Dane o wydanej decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonych przez Urząd Gminy Chrząstowice w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przedmiotową decyzję zaskarżył WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI, wnosząc o jej uchylenie. W odwołaniu zarzucił brak wyliczenia zapotrzebowania na wodę dla zwierząt oraz do mycia i dezynfekcji udojowej i pomieszczeń. Zarzucił, że organ nie ujął w projekcie budowlanym budowy studni. Ponadto podniósł uciążliwość transportu ulicą Olimpijczyków oraz brak terminu utwardzenia oraz ustalenia parametrów użytkowych i technicznych przedłużenia ul. Olimpijczyków o ok. 130 m.

   W dniu 03.12.2019 r. do tut. Urzędu wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.40.1553.2019.oś z dnia 31.10.2019 r. uchylająca zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Chrząstowice nr OŚ.6220.6.2018 z dnia 28.05.2019 r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zespół orzekający orzekł, iż w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organ winien zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania. SKO zarzuciło Wójtowi uchybienia w zakresie przepisów udziału społeczeństwa z uwagi na niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ i nie powiadomienie ogółu społeczeństwa. Rezultatem tego było przeprowadzenie postępowania bez udziału społeczeństwa.  Dalszą konsekwencją owego zaniechania było to, że organ nie przedstawił w uzasadnieniu decyzji informacji o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, do czego obligował art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.

Drugim zarzutem SKO jest fakt, iż w raporcie znajdującym się w aktach sprawy wymieniono dwa warianty przeprowadzenia inwestycji. Dokument ten winien zawierać opis trzech wariantów, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, jak tez wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru. Chyba, że preferowany wariant inwestora będzie zarazem wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. Opis oddziaływania przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym jest bardzo ogólnikowy, brakuje w nim bliższych danych o oddziaływaniu akustycznym i wielkości emisji gazów i pyłów. Wybór wariantu nie został uzasadniony. Ponadto raport nie został opatrzony podpisem autora.

Kolejnym zarzutem było błędne ustalenie stron postępowania. Zdaniem kolegium do  postępowania winna być włączona WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI, z uwagi na współwłasność do terenu inwestycyjnego.

Zgodnie z powyższym wszczęto ponownie postępowanie, a pismem nr OŚ.6220.6.2018 z dnia 06.12.2019 r. inwestor został wezwany do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko w zakresie: podpisu autora raportu, wariantowości, terminu uzgodnienia z eksploatatorem, określenia pojemności zbiornika na ścieki, planu transportu, określenia terminu realizacji utwardzenia ul. Olimpijczyków, zaznaczenia na mapie ewidencyjnej zasięgu oddziaływania inwestycji. Zawiadomienie o wszczęciu zostało przekazane stronom postępowania, w tym WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI, którą włączono do postępowania z uwagi na ustanowioną współwłasność w gruncie. Gminę Chrząstowie natomiast ze stron postępowania wyłączono z uwagi na to, że pełni rolę organu jednostki samorządu terytorialnego.  

09.01.2010 r. inwestor zwrócił się o przedłużenie terminu przedstawienia uzupełnień, na co organ wyraził zgodę i przedłużył czas do uzupełnień do dnia 05.02.2020 r.

W dniu 03.02.2020 r. Inwestor przedłożył wymagane uzupełnienia. Raport uszczegółowiono i udokumentowano w nim elementy na które odwołujący zwrócił uwagę. W dokumentacji uzupełniającej na mapie zaznaczono zasięg oddziaływania inwestycji. W dniu 04.02.2020 r. Wójt Gminy Chrząstowice obwieścił o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa zgodnie  art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy o środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.). W terminie od 05.02.2020 r. do 05.03.2020 r. każdy miał prawo składać uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania. Podano informację do publicznej wiadomości o udziale społeczeństwa w postępowaniu poprzez ogłoszenia w siedzibie urzędu, na tablicach ogłoszeń wsi Chrząstowice i Niwki, Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej urzędu.

W dniu 25.02.2020 r. strona postępowania Pan WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI oraz zainteresowana WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI poprosili o wgląd do zebranej dokumentacji, z którą się zapoznali  w siedzibie Urzędu. W dniu 26.02.2020 r. WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFORMACJI złożył uwagi do procedury, natomiast 27.02.2020 r. do urzędu wpłynęły wnioski i uwagi mieszkańców gminy Chrząstowice. 

W świetle art. 5 ust. 1 lit d dyrektywy obligatoryjnym składnikiem raportu jest opis rozsądnych rozwiązań alternatywnych rozważanych przez wykonawcę, które są odpowiednie dla przedsięwzięcia i jego specyfiki, a także wskazanie głównych powodów wyboru danej opcji, z uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia wykazuje zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę. Wobec powyższego dopuszcza się go do  realizacji

W przedłożonej dokumentacji przeanalizowano warianty przedsięwzięcia:

- wariant proponowany przez Inwestora – obejmujący hodowlę bydła w oborze w systemie wolnostanowiskowym, bezściółkowym. Jedynie legowiska zwierząt wyłożone będą rozdrobnioną słomą z dodatkiem wapna do celów dezynfekcji. Nie przewiduje się okresowej wymiany słomy, a jedynie uzupełnianie ubytków. Drobna słoma zgarnięta z legowisk do korytarzy gnojowych wraz z odchodami będzie usuwana do zbiornika na gnojowicę. W budynku cielętnika będzie prowadzona hodowla w systemie głębokiej ściółki, z której obornik będzie trafiał na płytę obornikową.    

- racjonalne warianty alternatywne:

1) wariant alternatywny – lokalizacyjny – przewidujący realizację planowanego przedsięwzięcia w północno – zachodniej części miejscowości Chrząstowice. Pomiędzy drogą krajową nr 46, a drogami gminnymi ulicą Kotorską i ulicą Olimpijczyków, tj. na działkach nr 646/190, 645/190, 615/190. Wzdłuż ulic Olimpijczyków (w kierunku wschodnim) oraz Kotorskiej (w kierunku zachodnim), zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Lokalizacja inwestycji na przedmiotowym terenie nie będzie wiązała się z większą emisją zanieczyszczeń do powietrza, czyli też większą emisją hałasu, w porównaniu do wariantu proponowanego przez Inwestora, lecz z uwagami na kierunki wiatrów, uciążliwości zapachowe wpływałyby bardziej na obszary zabudowane, położone w bliższej odległości niż w wariancie podstawowym.

2) wariant alternatywny – ściółkowy system hodowli:

 1. utrzymanie krów na uwięzi na stanowiskach ze ściółką:

Krowy uwiązane są na stanowiskach bezpośrednio przy żłobie lub stole paszowym do przegród oddzielających je od żłobu lub stołu paszowego. Tutaj mamy trzy zasadnicze typy stanowisk uwięziowych: krótkie, średnie i długie. Z tyłu za stanowiskami znajduje się korytarz gnojowy z otwartym kanałem lub bez kanału w zależności od sposobu usuwania obornika. System uwięziowy wymaga znacznie większych nakładów pracy przy obsłudze zwierząt niż wolnostanowiskowy a ponadto w przypadku bydła mlecznego dojenie krów na stanowiskach nastręcza trudności w utrzymaniu odpowiedniej higieny.

 1. utrzymywanie krów w systemie wolnostanowiskowym ściółkowym:

Utrzymanie krów na ściółce płytkiej najczęściej na legowiskach boksowych z wyściółką oraz częściowo zaściełanymi korytarzami. Posadzka na legowiskach jest zagłębiona, a zagłębienie wypełnione ściółką lub piaskiem. Odchody usuwa się zgarniaczami mechanicznymi, przynajmniej raz na dobę.

 1. utrzymanie krów na ściółce głębokiej (na głębokim oborniku)

Tutaj usuwanie odchodów w postaci obornika odbywa się okresowo w zależności od możliwości magazynowania go pod zwierzętami.

Każde z wyżej wymienionych rozwiązań hodowli w systemie ściółkowym wymaga od Inwestora dostarczenia do obiektu znaczących ilości ściółki (słomy), wykonania odpowiednio dużego placu do jej magazynowania, a także stworzenia odpowiedniego miejsca do gromadzenia powstałego obornika.

Ponadto oddziaływania związane z transportem i dostawą znaczących ilości słomy, poza dostawą samych pasz oraz odbiorem mleka, wpłynęłaby na zwiększenie wykorzystania środków transportu na terenie obiektu i drogi dojazdowej, a zatem na zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Realizacja inwestycji w tym wariancie wymagałaby przekształcenia większego obszaru terenu o ok. 500 m2 (dodatkowe utwardzenia pod plac składowy na słomę) i wiązałaby się ze zwiększonym oddziaływaniem na środowisko m.in. na środowisko gruntowo – wodne, ilość wytworzonych odpadów na etapie budowy. Dodatkowo konieczne byłoby wykonanie większych płyt do składowania obornika tj. przy zakładanej obsadzie i wymaganym okresie przetrzymania, konieczna byłaby płyt obornikowa o wielkości 500 m2 (bez konieczności wykonywania zbiornika na gnojowicę). Płyta obornikowa z uwagi na otwarty sposób gromadzenia obornika i całoroczne składowanie (wywóz co 6 miesięcy),  spowodowałaby zwiększenie niezorganizowanej emisji odorów do powietrza (amoniaku i siarkowodoru). Budowa obiektu w takim systemie utrzymania bydła, spowodowałaby trudności w utrzymaniu higieny zwierząt. W związku z powyższym ten wariant alternatywny został uznany za mniej korzystny dla środowiska.

 1. Wariant alternatywny – bezściółkowy system hodowli bydła, z podłogą szczelinową i systemem uwięzionym. Wariant ten przewiduje duże oszczędności w nakładach pracy przy obsłudze zwierząt, w stosunku do sytemu ściółkowego. System uwięziowy wymaga również większych nakładów pracy przy obsłudze zwierząt niż system wolnostanowiskowy, a ponadto w przypadku bydła mlecznego dojenie krów na stanowiskach na uwięzi, stwarza trudności w utrzymaniu odpowiedniej higieny. W tym systemie stosuje się wyłącznie krótkie stanowiska z krótkimi uwięziami. Ponieważ krowy źle znoszą twarde legowiska, w miejsce ściółki stosuje się specjalne maty legowiskowe. Bezpośrednio za stanowiskiem stosuje się kanał gnojowy przykryty stalowym rusztem. Odchody wpadają poprzez ruszt do kanału i w postaci gnojowicy są odprowadzane na zewnątrz budynku. Ażurowa posadzka jest wynikiem przykrycia kanałów elementami podłogi szczelinowej.  Wariant ten nie będzie się różnił, w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne i hałas, od wariantu podstawowego zaproponowanego przez Inwestora (emisja zanieczysczeń do powietrza i emisja hałasu na tym samym poziomie), jednakże ze względu na konieczność wykonywania głębszych wykopów pod kanały gnojowicowe, wiązałaby się ze zwiększonym oddziaływaniem na środowisko m.in. gruntowo – wodne, czy ilości wytworzonych odpadów na etapie budowy (wzrost o ok. 100 Mg mas ziemnych). Rozwiązanie to również z uwagi na trudności związane  utrzymaniem higieny podczas dojenia krów i większą pracochłonnością, zostało uznane za mniej korzystne ekonomicznie.

 

Transport związany z prowadzoną działalnością w zakresie hodowli bydła odbywałby się na dotychczasowych zasadach wzdłuż obu dróg gminnych i dalej drogami wewnętrznymi dojazdowymi, które obecnie pełnią rolę dróg transportu rolnego o nawierzchni gruntowej, jednakże powstałaby konieczność budowy utwardzonych dojazdów do przedmiotowej nieruchomości oraz przebudowy przepustów nad istniejącymi rowami odwadniającymi w ciągu tych dojazdów.

Realizacja całości inwestycji w tym wariancie charakteryzuje się znacząco wyższymi kosztami finansowymi, a także ze względu na konieczność przekształcenia (zagospodarowania) większego obszaru terenu (dodatkowe utwardzenia dróg na obszarze ok. 600m2) wiązałaby się ze zwiększonym oddziaływaniem na środowisko m.in. na środowisko gruntowo-wodne, ilość wytworzonych odpadów na etapie budowy (wzrost o ok. 150 Mg w zakresie mas ziemnych).

Pozostałe tereny rolne Inwestora znajdują się w znaczących odległościach od terenów zabudowanych uniemożliwiając doprowadzenie infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej lub energii elektrycznej.

Reasumując - pierwszy wariant alternatywy uwzględniający inną lokalizację przedsięwzięcia, ze względu na ograniczone możliwości, został uznany za mniej korzystny i został zaniechany.

Mając powyższe na uwadze niniejszy wariant nie został uwzględniony w analizie porównawczej z wariantem podstawowym wykonanej w pkt 10 raportu.

Wójt Gminy wystąpił ponownie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie postanowieniem nr GL.ZZŚ.3.435.19.1.2020.MO z dnia 25.02.2020 r. uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Postanowieniem nr WOOŚ.4221.7.2020.MSe z dnia 28.02.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił inwestycję w proponowany, wariancie i uzgodnił warunki jej realizacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu opinią nr NZ.4315.1.5.2020.EK z dnia 02.03.2020 r. zaopiniował środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. 

1. Warunki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania: 

1. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.

2. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów:

- prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomuwód gruntowych;

- do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej.

3. Wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiedzkich.

4. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju sprzętu oraz tankowania, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód.

5. Zaplecze wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcie zanieczyszczonego gruntu, który należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

6. Odpady magazynować w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

7. Wszystkie zbiorniki wykonać jako szczelne i odporne na agresywne środowisko.

8. Płytę obornikową wykonać jako szczelną z korytkami wyłapującymi ewentualne odcieki.

9.   System wodno -ściekowy oraz zbiorniki technologiczne regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom, a wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

10. Wody opadowe z płyty obornikowej, z terenu miedzy płytą obornikową, a oborami oraz z terenów utwardzonych w rejonie zbiorników na gnojówkę odprowadzać do zbiorników na gnojówkę.

11. Wszystkie utwardzone powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz obory utrzymywać w czystości i należytym porządku.

12. Rolnicze wykorzystanie nawozów naturalnych, powstających na terenie gospodarstw, realizować zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i zasadami sprzyjającymi ochronie środowiska w tym zgodnie z wymogami Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) w szczególności na podstawie wykonywanego na potrzeby gospodarstwa Planu nawożenia.

13. Nawóz naturalny przechowywać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

14. Bazę sprzętową do obsługi farmy oraz punkt tankowania pojazdów i maszyn obsługujących fermę usytuować na utwardzonym i uszczelnionym podłożu.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dot. ochrony środowiska wodnego:

 1. Oborę zaprojektować jako obiekt szczelny z nieprzepuszczalną posadzką i kanałami, odpornymi na agresywne środowisko.
 2. Zbiorniki na gnojówkę, płytę obornikową z korytkami wyłapującymi ewentualne odcieki zaprojektować jako szczelne, odporne na agresywne środowisko.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia z uwagą:

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu:

 1. Na etapie realizacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

a) prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu prowadzić w porze dnia.

 1. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
 1. W projektowanej oborze należy prowadzić hodowlę bydła mlecznego w systemie bezściółkowym, a w obiekcie cielętnika w systemie ściółkowym, w łącznej obsadzie nie większej niż  92,5 DJP.
 2. Pasze sypkie magazynować w projektowanym silosie o pojemności 25-28 m3.
 3. Gnojowicę należy magazynować w projektowanym szczelnym, zamkniętym zbiorniku, zabezpieczonym membraną, o pojemności 745 – 800 m3.
 4. Obornik magazynować na projektowanej, szczelnej płycie obornikowej o powierzchni ok. 35 m2, z której odcieki odprowadzać do projektowanego zbiornika na odcieki o poj. do 10 m3, a następnie do zbiornika na gnojowicę.
 5. Gnojowicę i obornik wykorzystywać jako nawóz naturalny tylko w okresie przeznaczonym do ich rolniczego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczególnymi, na gruntach rolnych użytkowanych przez Inwestora.
 6. Padłe zwierzęta przechowywać w szczelnym kontenerze, na szczelnej posadzce, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym do tego podmiotom w ciągu:

- 24 godzin, od stwierdzenia padnięcia, w okresie letnim,

- 48 godzin, od stwierdzenia padnięcia, w okresie zimowym.

g) Ruch pojazdów i maszyn rolniczych prowadzić wyłącznie w porze dnia.

h) Poziom dźwięku wewnątrz projektowanej hali udojowej, w odległości 1 m od przegród budowlanych, nie może przekraczać 72 dB.

i) Wodę na cele socjalno – bytowe i gospodarcze związane z hodowlą bydła, pobierać z zewnętrznej sieci wodociągowej, za pomocą projektowanego przyłącza, na warunkach określonych przez zarządcę sieci zewnętrznej oraz ze źródła rezerwowego tj. projektowanej studni wierconej o wydajności do 5 m3/d wraz ze zbiornikiem wody uzupełniającym o poj. 10 m3/d.

j) Ścieki bytowe oraz ścieki pochodzące z mycia i dezynfekcji instalacji udojowej oraz pomieszczeń odprowadzać do projektowanego, szczelnego zbiornika wybieralnego o poj. do 10  m3, a następnie przekazać uprawnionym jednostkom, w celu ich dostarczenia na oczyszczalnię ścieków.

k) Wody opadowe i roztopowe z projektowanych dachów i terenów utwardzonych, odprowadzać bezpośrednio do gruntu, na terenie należącym do Inwestora.

 1. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:
 1. przewidzieć obiekt inwentarski, spełniający wymagania dotyczące dobrostanu i ochrony zwierząt gospodarskich, umożliwiający obsadę w ilości do 92,5 DJP,
 2. przewidzieć silos na pasze sypkie o poj. ok. 25-28 m3.
 3. przewidzieć szczelny, zamknięty zbiornik na gnojowicę, o pojemności ok. 745-800 m3, przykryty membraną.
 4. zaprojektować szczelną, betonową płytę obornikową o pow. składowania ok 35 m2, wraz z odwodnieniem odprowadzającym odcieki do projektowanego zbiornika na odcieki o poj. do 10 m3, a następnie do zbiornika na gnojowicę.
 5. przewidzieć do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i technicznych w hali udojowej, kocioł o mocy do 14 kW lub ogrzewanie elektryczne.
 6. Należy przewidzieć odprowadzanie ścieków bytowych oraz ścieków pochodzących z mycia i dezynfekcji instalacji udojowej oraz pomieszczeń, do projektowanego, szczelnego zbiornika wybieralnego o poj. 10 m3, a następnie ścieki przekazywać uprawnionym jednostkom, w celu ich dostarczenia na oczyszczalnię ścieków.
 7. przewidzieć odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanych dachów i terenów utwardzonych, bezpośrednio do gruntu, na terenie należącym do Inwestora.

 

Analizując uwagi i wnioski społeczeństwa wniesione w postępowaniu organ stwierdził po analizie przedłożonego raportu: 

 1. Uzasadnienie wyboru wariantu lokalizacji inwestycji

Lokalizacja inwestycji poza obszarem miejscowości zmniejsza jej uciążliwość dla mieszkańców. Docelowo wpływa na poprawę warunków ich zamieszkania. Inwestor mieszka i prowadzi od lat gospodarstwo rolne przy ulicy Olimpijczyków. Zaproponowane rozwiązanie

zmniejszy ilości transportów z uwagi na lokalizację gospodarstwa odsuniętego od terenów mieszkaniowych .

Inwestor jest w posiadaniu około 68 ha gruntów rolnych. 55% gruntów związanych z produkcją rolną zlokalizowanych jest od strony północnej miejscowości Chrząstowice, 29% zlokalizowanych jest od strony wschodniej oraz zachodniej ulicy Olimpijczyków, 16% od strony południowej – poza ulicą Opolską. Z powyższego zestawienia wynika, iż obecnie główny transport produktów rolnych do gospodarstwa przebiega ulicą Olimpijczyków. Lokalizacja inwestycji na innych działkach niż proponowana nie zmienia kierunków dostaw płodów rolnych. Dodatkowo lokalizacja obiektów od strony wschodniej ulicy Olimpijczyków związana byłaby z budową drogi dojazdowej do inwestycji przebiegającą przez tereny prywatne, a będących obecnie drogą transportu rolnego. Dzięki zaproponowanemu podziałowi transportu oraz lokalizacji inwestycji poza miejscowością uzyska się skrócenie głównych dróg transportu płodów rolnych, kiszonek, pasz  z uwagi na lokalizację obiektu od strony terenów głównych ich dostaw  - 55% udziału w gospodarstwie. Pozwoli to na zmniejszenie ilości transportów w ciągu ulicy Olimpijczyków. Warunkiem realizacji inwestycji jest także nie prowadzenie transportu nocą.

W zapisach MPZP droga ta jest  jedyną drogą dostępu do działek rolnych i ma połączenie jedynie z ulicą Olimpijczyków, brak bezpośredniego połączenia z ulicą Kotorską.

Dojazd z ulicy Kotorskiej musiałby odbywać się przez działki prywatne nie będące drogami.

Podczas realizacji inwestycji ruch samochodów dostawczych odbywa się zwyczajowo podczas godzin, gdy większość z mieszkańców przebywa w miejscach pracy lub nauki.

Działka inwestycyjna posiada dostęp do ul. Olimpijczyków. Proponowane rozłożenie transportu znacząco obniża natężenie ruchu.  Niedopuszczalne jest ze względów społecznych przekierowanie planowanego transportu na ul. Kotorską. Obecnie transport z istniejącej fermy drobiu i z gospodarstwa Inwestora prowadzony jest jedynie ul. Olimpijczyków. Proponowany wariant realizacji przedsięwzięcia zmniejszy oddziaływanie inwestycji na środowisko.

 

 1. Bilans zużycia wody

Bilans zużycia wody na cele projektowanej produkcji wyliczono i podano w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zarządca sieci dysponuje najlepszym rozeznaniem w kwestii dostaw wody zarówno dla mieszkańców, jak i potrzeb produkcyjnych.

Przebieg trasy przebiegu wodociągu jest uzależniony głównie od Zarządcy sieci i zgód właścicieli gruntów przez które ma przebiegać, więc na etapie projektowania inwestycji nie można jednoznacznie go zaprojektować.  Zapewne modernizacja sieci wodociągowej wpłynie również na poprawę warunków dostaw do domostw innych mieszkańców. Dokumentacja zawiera uzgodnienie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod – kan.

Zarządca sieci wodociągowej zapewnił możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej na etapie uzupełnienia raportu.

 

 1. Powierzchnia gruntów rolnych

Powierzchnia gruntów rolnych gospodarstwa rolnego użytkowanego przez Inwestora wynosi ok. 68 ha – jest to wystarczająca ilość umożliwiająca zagospodarowanie obornika i gnojowicy na potrzeby własne.  Z informacji zawartych w raporcie wynika, że inwestor posiada odpowiedni areał pól do odbioru całości wyprodukowanego obornika i gnojowice, który wywożony będzie jako nawóz naturalny dwa – trzy razy do roku.

 

 1. Ścieżka rowerowa

Ul. Olimpijczyków nie stanowi ścieżki rowerowej, jest jedynie trasą rowerową, czyli drogą komunikacji publicznej. Transport dotychczas prowadzony przez Inwestora nie wpływał deprymująco na ruch turystyczny w pasie ulicy Olimpijczyków. Dodatkowe planowane prace związane z poprawą nawierzchni drogi wpłyną pozytywnie na jakość  i bezpieczeństwo drogi.

Utwardzenie drogi publicznej jest możliwe jedynie we współpracy z jej właścicielem – Gminą Chrząstowice. Warunki techniczne utwardzenia zostaną ustalone w momencie wszczęcia realizacji inwestycji.  Lokalizacja inwestycji poza zwartą zabudową mieszkaniową minimalizuje wpływ przejazdów pojazdów rolniczych, a co za tym idzie umożliwia zwiększenie przepustowości drogi dla pozostałych użytkowników i wpływa na bezpieczeństwo ruchu w pasie drogi.

 

 1. Bilans energetyczny

Dla planowanej inwestycji Inwestor uzyskał warunki przyłączenia wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. wydane w dniu 09.12.2019 roku umożliwiające podłączenie projektowanego obiektu do sieci energetycznej. Zarządca sieci określa trasę przyłączenia.

 

 1. Szereg uciążliwości mogących powstać po przeprowadzeniu przedmiotowej inwestycji .

Raport zawiera wskazania dotyczące ochrony terenów jak i obliczenia obszaru i wielkości wpływu oddziaływań na tereny przyległe:

- odległości istniejących zagospodarowanych terenów mieszkaniowych od projektowanej inwestycji wynosi ponad 550 m i oddzielona jest terenem zalesień.

- lokalizacja inwestycji od strony północnej na otwartym terenie umożliwia zapewnienie przewiewów od najczęściej występujących wiatrów zachodnich bez znaczącego wpływu

na tereny mieszkaniowe oddzielone dodatkowo pasem zalesień.

- następuje skrócenie dróg transportu płodów rolnych dotychczas biegnących od strony północnej do istniejącego gospodarstwa rolnego zlokalizowanego w ciągu ulicy Olimpijczyków a co za tym idzie zmniejszenie hałasów.

- oddalenie inwestycji od terenów mieszkaniowych ma na celu zmniejszenie każdego rodzaju uciążliwości. Lokalizacja gospodarstwa w nowym miejscu pozwoli na zmniejszenie oddziaływań obecnie wpływających na komfort mieszkańców.

 

 1. Lokalizacja obiektu w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000

Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko zawiera informację w zakresie obszaru Natura 2000. Warunki realizacji inwestycji uzgodniono z odpowiednimi ustawowymi organami.

 

W dniu 05.03.2020 r. zgodnie z art. 10 § 1 kpa obwieszczeniem poinformowano społeczeństwo o zakończeniu przedmiotowego postępowania. 

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 8 ustawy realizując ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ zweryfikował raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wziął pod uwagę uzyskane opinie i uzgodnienia i zapewnił udział społeczeństwa w postępowaniu. Wójt przeanalizował bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne, zabytki, krajobraz ich wzajemne oddziaływanie oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

W związku z powyższym, po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku i raporcie oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu organ uznał, że planowana inwestycja nie spowoduje ingerencji w środowisko polegającej na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, a budowa oraz eksploatacja obiektu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dot. obiektów budowlanych i sposobu korzystania z nich. 

    Biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonego indywidualnego badania ww. przedsięwzięcia i mając na uwadze jego lokalny oraz nie stanowiący zagrożenia dla środowiska przyrodniczego i ludności charakter, postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu przy ul. Oleskiej 19 A za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł poświadczenie nr …………………………………. z dnia ……………………………… r.

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - charakterystyka całego przedsięwzięcia.

 

 

 

Wójt Gminy Chrząstowice

         Florian Ciecior

 

Wersja XML