Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o II przetargu-działki nr 1299/315 i 1301/315, Suchy Bór

WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości położonej w Suchym Borze, karta mapy 1, oznaczonej jako działki:

- nr 1299/315, o pow. 0,2680 ha, KW nr OP1O/00078003/3,

- nr 1301/315, o pow. 0,7920 ha, KW nr OP1O/00078003/3,

razem pow. nieruchomości wynosi 1,0600 ha,

stanowiącej własność Gminy Chrząstowice.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Suchy Bór zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chrząstowice nr IV.26.2011 z dnia 30 marca 2011 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 50 z dnia 16 maja 2011 r., poz. 637 teren, na którym położona jest działka nr 1299/315 oznaczony jest symbolem 1PP i KDW, zaś teren na którym położona jest działka nr 1301/315 oznaczony jest symbolem 1PP. Symbol 1PP oznacza teren zabudowy przemysłowej, zaś symbol KDW oznacza tereny dróg wewnętrznych i ciągów pieszo - jezdnych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Nie jest obciążona hipoteką, ograniczonymi prawami rzeczowymi i służebnościami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000,00 zł netto.

Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, o godz. 10.00.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25.02.2020 r.

Wadium w wysokości 30.000,00 należy wpłacić na konto Gminy Chrząstowice, Bank Spółdzielczy Leśnica, Filia Chrząstowice Nr 12 8907 1063 2008 7006 6514 0005.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 22.06.2020 r.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Cena nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy, w Chrząstowicach ul. Dworcowa 38, pok. 13, tel. 774219221 lub e-mail: nieruchomosci@chrzastowice.pl

Wójt Gminy Chrząstowice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

                                                                       Wójt Gminy Chrząstowice

                                                                                Florian Ciecior

 

                                                                      

                                                                               

 

Wersja XML