Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady korzystania z boisk sportowych w czasie epidemii koronawirusa

Zarządzenie Nr 203.2020
Wójta Gminy Chrząstowice

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia  zasad korzystania z boisk sportowych na terenie gminy Chrząstowice w czasie trwającej epidemii koronawirusa

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), związku z § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję  zarządców boisk sportowych do:

1) wyznaczenia osób nadzorujących korzystanie z obiektów;

2) umieszczenia na terenie boisk sportowych harmonogramów korzystania z nich;

3) dezynfekcji sprzętu sportowego po każdorazowych odbytych zajęciach;

4) nadzoru nad przestrzeganiem  wprowadzonych zasad bezpieczeństwa.

§ 2. 1. Z boiska sportowego można  korzystać wyłącznie w celu odbycia treningów.

2. Z boiska sportowego może korzystać maksymalnie 14 osób ćwiczących oraz 2 trenerów (opiekunów).

§ 3. Korzystający z boiska obowiązani są do:

1) zachowania 2 metrowego dystansu społecznego;

2) zasłaniania twarzy do momentu wejścia na boisko;

3) dezynfekowania rąk przed wejściem na boisko i po jego opuszczeniu;

4) korzystania w miarę możliwości z własnego sprzętu sportowego.

§ 4. Do odwołania nie udostępnia się szatni oraz węzłów sanitarnych dla osób korzystających z boisk sportowych.

§ 5. Korzystający z boisk sportowych obowiązani są do przestrzegania  zasad określonych niniejszym zarządzeniem oraz respektowania poleceń i próśb zarządców oraz osób nadzorujących korzystanie z boisk sportowych.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 203.2020 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z boisk sportowych na terenie gminy Chrząstowice w czasie trwającej epidemii koronawirusa.

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej urzędu gminy www.chrzastowice.pl.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

PDFZarządzenie nr 208.2020.pdf
 

Wersja XML