Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA! Zmiany w systemie gospodarki odpadami

Od  1 lipca 2020 r. zmianie ulega system segregacji odpadów na terenie Gminy Chrząstowice.

Znowelizowana ustawa wprowadza obligatoryjny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Na terenie gminy Chrząstowice  zostaje wprowadzony  pojemnik 120 l  brązowy na bioodpady, który będzie dostarczony osobom, które nie posiadają przydomowego kompostownika. Papier będzie gromadzony w niebieskich workach o pojemności 120 l, dostarczonych mieszkańcom przez firmę wywozową i odbierany odrębnie. Nie będzie możliwości gromadzenia papieru i tektury w pojemniku żółtym - jak ma to miejsce w chwili obecnej.

Na sesji w dniu 10 czerwca 2020 r. planowane jest podjęcie przez Radę Gminy Chrząstowice uchwał dostosowujących system gospodarki odpadami komunalnymi do obowiązującego prawa. Został przygotowanym.in. projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice.

 

W przypadku podjęcia przez Radę powyższej uchwały, do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązującej od dnia 1 lipca 2020 r. zobowiązani będą:

 

Wzór nowej deklaracji opublikujemy niezwłocznie po uchwaleniu jej przez Radę Gminy Chrząstowice.

 

Zgodnie z prawem właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć nową deklarację śmieciową, gdy zmienią się dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki obowiązek powstaje też wtedy,  gdy zmieni się zadeklarowana wcześniej ilość odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych i na których  nie występują zmiany danych mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych) nie muszą składać nowych deklaracji.

 

Wójt Gminy Chrząstowice

Florian Ciecior

 

 

 

 

 

Wersja XML