Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XVIII sesja Rady Gminy Chrząstowice, 10.06.2020 r.

10 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 15.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Chrząstowice. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta.
3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy.
4. Debata nad raportem o stanie gminy Chrząstowice za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chrząstowice wotum zaufania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chrząstowice za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chrząstowice z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów wsi Dębie i Falmirowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Ziołowa w miejscowości Suchy Bór.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Chrząstowice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chrząstowice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju wsi Suchy Bór.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej poszkodowanej Szkole Podstawowej w partnerskiej Gminie Zator.
21. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na 2020 rok.
22. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
26. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Chrząstowice.
27. Zamknięcie obrad.

Z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad można zapoznać się na stronie internetowej: www.chrzastowice.bip.net.pl, w dziale „Prawo lokalne” - „Projekty uchwał Rady Gminy” oraz na portalu eSesja Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.esesja.pl.

TRANSMISJA NA ŻYWO (dostępna w dniu sesji od godz.15.00)

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Warzecha

Wersja XML